Skip to content Skip to footer
Podmienky

Podmienky používania Webovej aplikácie Staffino

(ďalej len „Podmienky“)

STAFFINO s. r. o., so sídlom Volgogradská 84, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 47 645 407, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31750/P (ďalej len „Poskytovateľ“) zabezpečuje zber, analýzu a správu údajov o (i) hodnotení prevádzok, spoločností, oddelení, verejných inštitúcií (ďalej len „Objednávateľ“) a (ii) hodnotení zamestnancov alebo iných osôb pôsobiacich v rámci prevádzky (ďalej len „Zamestnanci“), pričom tieto hodnotenia poskytujú nezávislé tretie osoby, ktoré majú aktuálnu skúsenosť s prevádzkou a jej zamestnancami (ďalej len „Zákazníci“).

Tieto podmienky sú rozdelené na Časť A a Časť B; v Časti A sú vymedzené základné práva a povinnosti zákazníkov používajúcich Webovú aplikáciu; v Časti B sú uvedené obchodné podmienky a vzťahy medzi Poskytovateľom a podnikateľom (alebo inou osobou), (i) ktorého prevádzky alebo zamestnanci sú hodnotení zákazníkmi a (ii) ktorý chce používať Webovú aplikáciu popísanú v článku 2 týchto Podmienok. Akceptovaním týchto Podmienok uzatvára Zákazník (uvedený v Časti A), resp. Objednávateľ (uvedený v Časti B) zmluvu s Poskytovateľom (ďalej ako „Zmluva“).

Pozitívne hodnotenia sú sprístupnené aj ostatným zákazníkom. Negatívne hodnotenia môžu byť na základe rozhodnutia Objednávateľa tiež sprístupnené ostatným zákazníkom v anonymizovanej verzii. Objednávateľ má prostredníctvom Webovej aplikácie prístup k všetkým hodnoteniam bez ohľadu na to, či sú pozitívne alebo negatívne.

Časť A – Zákazník

Článok 1 – Uzatvorenie Zmluvy

1.1 Táto Časť A Podmienok predstavuje dohodu o právach a povinnostiach Poskytovateľa a Zákazníka používajúceho Webovú aplikáciu a jej prijatím dochádza medzi Poskytovateľom a Zákazníkom k uzatvoreniu zmluvy.

1.2 Zákazník prijíma návrh na uzavretie tejto zmluvy prvým použitím Webovej aplikácie bez ohľadu na to, aký spôsob prihlásenia použil.

Článok 2 – Predmet Zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy podľa tejto Časti A je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Zákazníkovi (za podmienok uvedených v tomto dokumente) bezodplatnú, neexkluzívnu a územne neobmedzenú licenciu na používanie Webovej aplikácie Staffino, prostredníctvom ktorej môže Zákazník hodnotiť prevádzky, produkty, služby alebo zamestnancov Objednávateľa (ďalej len „Webová aplikácia“).

2.2 Poskytovateľ zabezpečí riadne fungovanie Webovej aplikácie tak, aby sa hodnotenia prevádzok, produktov, služieb a/alebo zamestnancov Objednávateľa zobrazovali Objednávateľovi prostredníctvom Webovej aplikácie.

Článok 3 – Použitie Webovej aplikácie

3.1 Zákazník sa do Webovej aplikácie môže prihlásiť prostredníctvom:

(a) svojho aktuálneho profilu na sociálnej sieti, ktorej používanie Webová aplikácia podporuje,

(b) registračného formulára na webovej stránke Poskytovateľa.

3.2 Zákazník vyhlasuje, že sa s fungovaním Webovej aplikácie a jej funkciami riadne oboznámil a že licenciu na Webovú aplikáciu podľa týchto Podmienok získava v takom stave, v akom „stojí a leží“.

3.3 Zákazník je na základe Zmluvy oprávnený bezodplatne používať akúkoľvek rozmnoženinu Webovej aplikácie:

(a) neexkluzívne;

(b) na teritoriálne neobmedzenom území;

(c) počas doby trvania tejto Zmluvy;

(d) na účely, na ktoré je Webová aplikácia určená, t. j. najmä na tie, ktoré sú uvedené v bode 2.1 vyššie.

3.4 Zákazník vyhlasuje, že nebude Webovú aplikáciu používať iným spôsobom ani na iný účel, než je opísaný v týchto Podmienkach alebo na webovej stránke Poskytovateľa. Zákazník sa zaväzuje najmä, nie však výlučne k tomu, že:

(a) nevykoná spätnú analýzu Webovej aplikácie, t. j. Zákazník nesmie žiadnym spôsobom využiť znalosti o myšlienkach, procesoch, štruktúre, algoritme a použitých metódach, na ktorých je Webová aplikácia založená a/alebo ktoré obsahuje,

(b) nebude obchádzať bezpečnostné systémy Webovej aplikácie;

(c) nebude získavať prístup k Webovej aplikácii podvodným spôsob, či akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi;

(d) nebude získavať prístup k účtom ostatných klientov alebo zákazníkov Poskytovateľa;

(e) nebude Webovú aplikáciu používať iným spôsobom, než aký povolil Poskytovateľ, okrem prípadov, keď k tomu Poskytovateľ poskytne výslovný a osobitný súhlas, alebo v prípade, ak má Zákazník na takéto konanie právo na základe platného zákona.

Článok 4 – Práva a povinnosti Zákazníka

4.1 Zákazník sa zaväzuje, že nebude zverejňovať prostredníctvom Webovej aplikácie žiadne hodnotenia, údaje, fotografie ani akýkoľvek iný obsah, ktorý:

(a) je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, etickými normami a dobrými mravmi alebo ktoré ohrozujú verejný poriadok;

(b) môže poškodiť dobré meno Poskytovateľa alebo iných osôb;

(c) je zavádzajúci alebo nepravdivý;

(d) pri vynaložení náležitej starostlivosti očividne svojou kvalitou a obsahom nezodpovedá záujmom Poskytovateľa, technickým požiadavkám Poskytovateľa, prípadne účelu Webovej aplikácie;

(e) môže zasahovať do práv a zákonom chránených záujmov Poskytovateľa a tretích strán.

4.2 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za hodnotenia ani za žiadny iný obsah, ktorý prostredníctvom Webovej aplikácie zverejní Zákazník.

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že nezneužije prístupové údaje do Webovej aplikácie ani neumožní ich zneužitie, resp. prístup do Webovej aplikácie ani jej zneužitie tretím osobám.

Článok 5 – Doručovanie

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, právne úkony alebo iné informácie podľa tejto Zmluvy bude Zákazník doručovať Poskytovateľovi na adresu:

STAFFINO s. r. o., Teslova 26, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, alebo na e-mailovú adresu [email protected].

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, právne úkony alebo iné informácie podľa Zmluvy alebo týchto Podmienok bude Poskytovateľ doručovať Zákazníkovi na poštovú adresu alebo e-mailovú adresu, ktorú Zákazník uviedol prostredníctvom Webovej aplikácie.

Článok 6 – Doba trvania Zmluvy a ukončenie Zmluvy

6.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

6.2 Zmluvu môže ukončiť ktorákoľvek Zmluvná strana bez výpovednej lehoty s okamžitou účinnosťou. Po ukončení Zmluvy Zákazník nebude ďalej oprávnený používať Webovú aplikáciu.

Článok 7 – Záverečné ustanovenia

7.1 Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť a doplniť Podmienky. Zmena Podmienok je platná a účinná, a tým záväzná pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je dohodnutý neskorší dátum, v prvý pracovný deň nasledujúci po dni, keď boli Zákazníkovi doručené zmenené Podmienky alebo mu bola oznámená zmena Podmienok s informáciou, kde sa môže so zmenenými Podmienkami oboznámiť.

7.2 Ak Zákazník nesúhlasí so zmenou Podmienok, môže Zmluvu ukončiť s okamžitou účinnosťou skôr, než zmenené Podmienky nadobudnú účinnosť. Použitie Webovej aplikácie zo strany Zákazníka po tom, ako zmenené Podmienky nadobudnú účinnosť, sa považuje za súhlas Zákazníka so zmenou Podmienok.

7.3 Podrobnosti o spracovaní osobných údajov Zákazníka v súvislosti s používaním Webovej aplikácie sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov Poskytovateľa, ktoré sú k dispozícii na stránke www.staffino.com/sk/podmienky/zmluvne-podmienky/

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a akýkoľvek spor vyplývajúci z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou spadá pod právomoc súdov Slovenskej republiky.

Časť B – Objednávateľ

Článok 1 – Uzatvorenie Zmluvy

1.1 Táto Časť B Podmienok predstavuje dohodu o právach a povinnostiach Poskytovateľa a Objednávateľa a jej prijatím dochádza medzi Poskytovateľom a Objednávateľom k uzatvoreniu zmluvy.

1.2 Objednávateľ prijíma návrh na uzatvorenie Zmluvy (i) akceptovaním týchto Podmienok na webovej stránke Poskytovateľa, alebo (ii) kliknutím na akceptačný link, ktorý mu zaslal Poskytovateľ spolu s Podmienkami (alebo s odkazom na Podmienky), alebo (iii) prvým použitím prihlasovacích údajov, ktoré mu zaslal Poskytovateľ spolu s Podmienkami (alebo s odkazom na Podmienky).

1.3 Ak Poskytovateľ uzatvorí s Objednávateľom písomnú zmluvu, tieto Podmienky tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

1.4 V prípade rozporov medzi písomnou zmluvou v zmysle bodu 1.3 týchto Podmienok a cenníkom alebo akoukoľvek inou samostatnou dohodou (uzatvorenou napr. cez e-mail), ustanovenia platia v tomto poradí:

  1. osobitná dohoda, potom

  2. písomná zmluva, potom

  3. cenník, potom

  4. Podmienky.

1.5 Všetky dokumenty v zmysle bodu 1.4 vyššie tvoria Zmluvu.

1.6 Vždy, keď sa v týchto Podmienkach odkazuje na Zmluvu, znamená to odkaz na písomnú zmluvu (ak bola uzatvorená), tieto Podmienky a prípadne osobitné dohody medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.

Článok 2 – Predmet Zmluvy

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi (za podmienok uvedených v tomto dokumente) neexkluzívnu licenciu na používanie Webovej aplikácie, prostredníctvom ktorej môže Objednávateľ sledovať hodnotenia svojich prevádzok (počet prevádzok je dohodnutý s Poskytovateľom, a to bez ohľadu na formu dohody), produktov, služieb a/alebo zamestnancov (v zmysle Zmluvy). Licencia sa poskytuje na všetky rozmnoženiny Webovej aplikácie, ktorú Poskytovateľ poskytne alebo sprístupní Objednávateľovi.

2.2 Predmetom Zmluvy je tiež záväzok Poskytovateľa zabezpečovať riadne fungovanie Webovej aplikácie tak, aby sa hodnotenia prevádzok, produktov, služieb a/alebo zamestnancov Objednávateľa zobrazovali Objednávateľovi prostredníctvom Webovej aplikácie. Preto zahŕňa aj spracovanie osobných údajov Poskytovateľom v mene Objednávateľa a v súlade s jeho pokynmi v rozsahu potrebnom na poskytovanie služieb tak, ako je tu uvedené.

2.3 Objednávateľ je povinný zaplatiť odmenu za služby, ktoré poskytuje Poskytovateľ, v súlade s článkom 4.

Článok 3 – Použitie Webovej aplikácie

3.1 Objednávateľ môže používať Webovú aplikáciu po uhradení ceny, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

3.2 Objednávateľ vyhlasuje, že sa s fungovaním Webovej aplikácie a jej funkciami riadne oboznámil a že licencia na Webovú aplikáciu sa podľa týchto Podmienok poskytuje v takom stave, v akom „stojí a leží“.

3.3 Objednávateľ bude na základe Zmluvy oprávnený používať každú rozmnoženinu Webovej aplikácie za odplatu

(a) na teritoriálne neobmedzenom území;

(b) počas doby trvania tejto Zmluvy;

(c) na účely, na ktoré je Webová aplikácia určená, t. j. najmä na tie, ktoré sú uvedené v bode 2.1 vyššie.

3.4 Ak bude mať Objednávateľ záujem o rozšírenie okruhu prevádzok, produktov, služieb a/alebo zamestnancov, ktorý má byť hodnotený, môže o to požiadať prostredníctvom linky podpory ([email protected]).

3.5 Objednávateľ vyhlasuje, že nebude Webovú aplikácie používať iným spôsobom ani na iný účel, než je popísaný v týchto Podmienkach alebo na webovej stránke Poskytovateľa. Objednávateľ sa zaväzuje najmä, nie však výlučne k tomu, že:

(a) nevykoná spätnú analýzu Webovej aplikácie, t. j. Objednávateľ nesmie žiadnym spôsobom využiť znalosti o myšlienkach, procesoch, štruktúre, algoritme a použitých metódach, na ktorých je Webová aplikácia založená a ktoré obsahuje;

(b) nebude obchádzať bezpečnostné systémy Webovej aplikácie;

(c) nebude získavať prístup k Webovej aplikácii podvodným spôsob, či iným spôsobom, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi;

(d) nebude získavať prístup k účtom ostatných klientov Poskytovateľa;

(e) nebude Webovú aplikáciu používať iným spôsobom, než aký povolil Poskytovateľ, okrem prípadov, keď k tomu Poskytovateľ poskytne výslovný a osobitný súhlas alebo v prípade, ak má Objednávateľ na takéto konanie právo na základe platného zákona.

3.6 Objednávateľ berie na vedomie, že hodnotenia uvedené Zákazníkmi sa spravidla zverejňujú prostredníctvom Webovej aplikácie v priebehu približne 1 – 15 minút.

Článok 4 – Cena a platobné podmienky

4.1 Objednávateľ je povinný riadne zaplatiť Poskytovateľovi cenu podľa platného cenníka, ktorý je dostupný na www.staffino.com alebo v zmysle cenovej ponuky.

4.2 V prípade, že Objednávateľ neuzatvorí písomnú zmluvu, bude uhrádzať platby prostredníctvom on-line platobného formulára banky (t. j. kreditnou kartou) alebo prostredníctvom iného automatizovaného systému využívajúceho kreditnú kartu (napr. Braintree).

4.3 Ak Objednávateľ uzatvorí písomnú zmluvu podľa bodu 1.3 vyššie, bude uhrádzať platby prostredníctvom bankového prevodu tak, ako sa uvádza v osobitnej písomnej dohode medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.

4.4 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby.

4.5 Pokiaľ nie je v cenníku uvedené, či sú ceny uvedené s DPH alebo bez DPH, má sa za to, že uvedené ceny sú bez DPH, t. j. pokiaľ je Poskytovateľ registrovaný ako platca DPH, k dohodnutým cenám sa pripočíta DPH podľa platných právnych predpisov.

Článok 5 – Práva a povinnosti Objednávateľa

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že na svojom profile prostredníctvom Webovej aplikácie nebude zverejňovať údaje ani fotografie, ktoré:

(a) sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, etickými normami a dobrými mravmi alebo ktoré ohrozujú verejný poriadok;

(b) môžu poškodiť dobré meno Poskytovateľa alebo iných osôb;

(c) sú zavádzajúce alebo nepravdivé;

(d) pri vynaložení náležitej starostlivosti očividne svojou kvalitou a obsahom nezodpovedajú záujmom Poskytovateľa, technickým požiadavkám Poskytovateľa, prípadne účelu Webovej aplikácie;

(e) môžu zasahovať do práv a zákonom chránených záujmov Poskytovateľa a tretích strán.

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že nezneužije prístupové údaje do Webovej aplikácie ani neumožní ich zneužitie, resp. prístup do Webovej aplikácie ani jej zneužitie tretím osobám.

5.3 Objednávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek pohľadávky voči Poskytovateľovi s pohľadávkami, ktoré má Poskytovateľ voči Objednávateľovi.

Článok 6 – Práva a povinnosti Poskytovateľa

6.1 Poskytovateľ je povinný v súvislosti s plnením svojich povinností podľa týchto Podmienok:

(a) plniť si svoje povinnosti včasne a s odbornou starostlivosťou;

(b) bezodkladne informovať Objednávateľa o nemožnosti odstrániť poruchu alebo poskytnúť službu – v takomto prípade sa Zmluvné strany dohodli, že budú rokovať o ďalšom postupe;

(c) zabezpečiť, aby Objednávateľ mal prístup k svojim dátam, ktoré sú uložené prostredníctvom Webovej aplikácie na serveroch Poskytovateľa, a to počas 99 % času, počas ktorého má Objednávateľ právo používať Webovú aplikáciu;

(d) zabezpečiť dostupnosť Webovej aplikácie, a to počas 99 % času, počas ktorého má Objednávateľ právo používať Webovú aplikáciu.

6.2 Poskytovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby zabezpečil riadne fungovanie Webovej aplikácie ako aj iných aplikácií a zariadení, ktoré zabezpečujú podávanie hodnotení zo strany Zákazníkov.

6.3 V prípade, že Poskytovateľ zistí, že údaje zverejnené Objednávateľom nezodpovedajú skutočnosti, a Objednávateľ neposkytne správne údaje napriek písomnej výzve Poskytovateľa do 2 pracovných dní, Poskytovateľ je oprávnený nezverejňovať nesprávne údaje o Objednávateľovi alebo ich môže na základe vlastného uváženia opraviť. Okrem toho má Poskytovateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

6.4 Pokiaľ Objednávateľ prostredníctvom Webovej aplikácie zverejní údaje v rozpore s bodom 5.1, Poskytovateľ je oprávnený ich odstrániť a prípadne odstúpiť od Zmluvy.

6.5 Poskytovateľ je oprávnený:

(a) kedykoľvek prerušiť prístup Objednávateľa do Webovej aplikácie, ak Objednávateľ zneužíva Webovú aplikáciu alebo ak existuje podozrenie z takéhoto zneužitia;

(b) rozhodnúť o rozsahu zverejnených údajov o Objednávateľovi alebo týkajúcich sa Objednávateľa;

(c) informovať Objednávateľa o službách poskytovaných Poskytovateľom formou listov, letákov, priamych e-mailov a inými podobnými formami písomnej alebo telefonickej komunikácie;

(d) započítať akékoľvek pohľadávky, ktoré má voči Objednávateľovi, vrátane pohľadávok, ktoré ešte nie sú splatné alebo ktoré sú premlčané, s akýmikoľvek pohľadávkami Objednávateľa voči Poskytovateľovi;

(e) použiť obchodné meno, logo a identifikačné údaje Objednávateľa na účely poskytovania referencií o službách, ktoré sa poskytujú podľa týchto Podmienok.

Článok 7 – Zodpovednosť

7.1 Poskytovateľ vynaloží maximálne úsilie na odstránenie poruchy a zabezpečenie plnej funkčnosti Webovej aplikácie.

7.2 Poskytovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť Webovej aplikácie, pokiaľ je táto nefunkčnosť spôsobená výlučne okolnosťami, nad ktorými Poskytovateľ nemá kontrolu, alebo subjektmi, ktorých konanie Poskytovateľ nemôže ovplyvniť. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností, účinnosť ustanovení o okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť týmto nie je dotknutá.

7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že maximálna celková výška náhrady škody, ktorú Poskytovateľ poskytne, predstavuje celkovú sumu, ktorú Objednávateľ zaplatil Poskytovateľovi na základe tejto Zmluvy od momentu oznámenia poslednej škody.

7.4 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za obsah hodnotení dostupných prostredníctvom Webovej aplikácie.

7.5 Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za obsah informácií, ktoré zverejnil, najmä za správnosť a presnosť údajov, a je povinný poskytnúť údaje potrebné na ich opravu v prípade výskytu chyby alebo nepresnosti.

7.6 Poskytovateľ nie je zodpovedný za škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku hodnotení zo strany zákazníkov alebo v dôsledku údajov, ktoré zverejní Objednávateľ prostredníctvom Webovej aplikácie.

7.7 Poskytovateľ je zodpovedný za splnenie svojich povinností podľa tejto Zmluvy bez ohľadu na to, či ich plní prostredníctvom svojich zamestnancov alebo dodávateľov.

7.8 Poskytovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností ani za omeškanie s ich plnením, pokiaľ je to v dôsledku nesplnenia povinností zo strany externých poskytovateľov pripojení (telefónnych, faxových alebo internetových) alebo v dôsledku nefunkčnosti zdrojov energie alebo servera, bez ohľadu na to, či sú takéto dôvody priame alebo nepriame.

Článok 8 – Doručovanie

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, právne úkony alebo iné informácie podľa tejto Zmluvy bude Objednávateľ doručovať Poskytovateľovi na adresu:

STAFFINO s. r. o., Teslova 26, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, alebo

na e-mailovú adresu [email protected].

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, právne úkony alebo iné informácie podľa Zmluvy alebo týchto Podmienok bude Poskytovateľ doručovať Objednávateľovi na poštovú adresu alebo e-mailovú adresu, ktorú Objednávateľ uviedol prostredníctvom Webovej aplikácie alebo v písomnej zmluve.

Článok 9 – Doba trvania Zmluvy a ukončenie Zmluvy

9.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

9.2 Zmluva môže byť ukončená len z nasledujúcich dôvodov:

(a) uplynutím doby, na ktorú Objednávateľ zaplatil za používanie Webovej aplikácie;

(b) vzájomnou písomnou dohodou Zmluvných strán;

(c) odstúpením, ak to povoľuje zákon alebo zmluva;

(d) písomnou výpoveďou jednej zo Zmluvných strán; výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť posledný deň mesiaca, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane;

(e) písomnou výpoveďou Objednávateľa podľa bodu 11.2.

9.3 Bez ohľadu na dôvody skončenia Zmluvy Objednávateľ nemá právo nárokovať si vrátenie už uhradenej ceny ani jej časti.

9.4 Na výpoveď alebo odstúpenie od Zmluvy sa bude prihliadať len v prípade, že je doručovaná poštou, kuriérskou službou alebo osobne.

9.5 Po skončení Zmluvy zostávajú v platnosti práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a tejto Zmluvy majú trvať aj po skončení trvania tejto Zmluvy. Na vylúčenie pochybností, medzi takéto práva a povinnosti patria najmä záväzky zachovania mlčanlivosti, finančné nároky, nároky na náhradu škody a ostatné nároky, ktoré svojou povahou nezanikajú ukončením doby platnosti Zmluvy.

Článok 10 – Spracovanie osobných údajov poskytnutých Objednávateľom

10.1 Táto Zmluva tiež predstavuje zmluvu o spracúvaní údajov medzi Objednávateľom (ako prevádzkovateľom) a Poskytovateľom (ako sprostredkovateľom) v súlade s akýmkoľvek zákonom, ktorý chráni alebo upravuje spracovanie osobných údajov, okrem iného vrátane Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov („GDPR“), ako aj akejkoľvek platnej národnej legislatívy členských štátov EÚ, akou je slovenský zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov („Platné právne predpisy o ochrane údajov“).

10.2 Účelom spracúvania je hodnotiť, a tým zlepšovať kvalitu služieb Objednávateľa poskytovaných dotknutými osobami alebo dotknutým osobám. Osobné údaje budú spracúvané od začiatku platnosti Zmluvy do ukončenia platnosti Zmluvy podľa bodu 9 tejto Zmluvy alebo do prvej výzvy Objednávateľa podľa bodu 10.18 tejto Zmluvy.

10.3 Dotknutými osobami spracúvania uvedeného v tomto dokumente sú:

(a) Zamestnanci Objednávateľa, ktorých osobné údaje boli poskytnuté Poskytovateľovi v súvislosti s ich zamestnaneckým pomerom u Objednávateľa, na právnom základe jeho oprávneného záujmu hodnotiť a zlepšovať poskytované služby alebo na základe zabezpečenia súladu so zákonnými povinnosťami, ak také existujú v zmysle Platných právnych predpisov o ochrane údajov; a

(b) Zákazníci Objednávateľa, ktorých osobné údaje boli poskytnuté Poskytovateľovi v súvislosti so službami poskytovanými Objednávateľom, na právnom základe jeho oprávneného záujmu hodnotiť a zlepšovať poskytované služby alebo na základe súhlasu Zákazníka.

10.4 Poskytovateľ bude spracúvať nasledujúce osobné údaje dotknutých osôb, ktoré poskytne Objednávateľ:

(a) meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa, pracovné identifikačné číslo, pracovná pozícia, fotografie, jazykové zručnosti Zamestnancov Objednávateľa, a

(b) kontaktné údaje, ako je e-mailová adresa, telefónne číslo a/alebo iné osobné údaje Zákazníkov Objednávateľa.

10.5 Poskytovateľ nesmie bez súhlasu Objednávateľa prenášať osobné údaje spracúvané v mene Objednávateľa do štátov mimo EÚ/EHP ani do medzinárodnej organizácie.

10.6 Osobné údaje budú uchovávané v informačnom systéme.

10.7 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby pre spracúvanie osobných údajov podľa tejto Zmluvy existoval právny základ.

10.8 Poskytovateľ bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dokumentovanými pokynmi Objednávateľa a v súlade s touto Zmluvou a Platnými právnymi predpismi o ochrane údajov. Ak by podľa názoru Poskytovateľa vykonanie pokynu daného Objednávateľom znamenalo porušenie tejto Zmluvy alebo Platných právnych predpisov o ochrane údajov, Poskytovateľ o tom okamžite písomne upovedomí Objednávateľa. V takomto prípade Poskytovateľ pozastaví vykonanie pokynu, kým Objednávateľ písomne alebo prostredníctvom e-mailu daný pokyn nepotvrdí.

10.9 Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi takú súčinnosť a spoluprácu, akú môže Objednávateľ primerane požadovať, aby umožnil Objednávateľovi plniť si akékoľvek povinnosti, ktoré Objednávateľ má vo vzťahu k osobným údajom, okrem iného vrátane poskytovania akejkoľvek pomoci pri podávaní oznámení o porušení ochrany údajov, posúdení vplyvu na ochranu údajov a predchádzajúcich konzultáciách Objednávateľa tak, ako to vyžadujú Platné právne predpisy o ochrane údajov, alebo iné záväzné zákonné povinnosti, medzi ktoré môžu patriť súdne spory a odpovede na záväzné príkazy príslušného súdu alebo regulačného orgánu.

10.10 Objednávateľ má výlučné právo rozhodovať o reakcii na práva uplatňované dotknutými osobami. Poskytovateľ bez zbytočného omeškania postúpi Objednávateľovi všetky požiadavky dotknutých osôb. Bez ohľadu na uvedené, Poskytovateľ poskytne súčinnosť pri plnení akýchkoľvek práv dotknutých osôb, pokiaľ tieto práva súvisia so spracúvaním osobných údajov zo strany Poskytovateľa tak, ako bude Objednávateľ primerane požadovať, vrátane (i) splnenia akejkoľvek požiadavky Objednávateľa, ktorá vyžaduje, aby Objednávateľ čo najskôr zmenil, previedol alebo vymazal osobné údaje, a (ii) prijatia primeraných a vhodných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spolupráce a súčinnosti Objednávateľovi pri plnení jeho povinností reagovať na žiadosti o uplatnenie práv dotknutých osôb prijatých Objednávateľom alebo inou osobou v jeho mene.

10.11 Vzhľadom na charakter spracúvania sa Poskytovateľ zaväzuje, že prijme primerané technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil úroveň bezpečnosti primeranú riziku, a poskytne Objednávateľovi pomoc, pokiaľ je to možné, s plnením povinnosti Objednávateľa reagovať na žiadosti o uplatnenie práv dotknutých osôb.

10.12 Poskytovateľ prijme primerané kroky, aby zabezpečil spoľahlivosť akejkoľvek osoby oprávnenej spracúvať osobné údaje, a zabezpečí, aby sa tieto osoby písomne zaviazali zachovávať mlčanlivosť alebo aby sa na ne vzťahovala primeraná povinnosť mlčanlivosti a povinnosť konať v súlade s Platnými právnymi predpismi o ochrane údajov.

10.13 Poskytovateľ bude Objednávateľa informovať bez zbytočného omeškania, v každom prípade najneskôr do 72 hodín, o akomkoľvek overenom porušení bezpečnosti údajov vedúcom k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému zverejneniu alebo neoprávnenému prístupu k osobným údajom, ktoré prenáša, uchováva alebo inak spracúva Poskytovateľ alebo jeho subdodávatelia.

10.14 Poskytovateľ je vo všeobecnosti oprávnený zapojiť, prenášať a sprístupňovať akékoľvek osobné údaje inej osobe (vrátane akéhokoľvek iného sprostredkovateľa) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Poskytovateľ je povinný informovať Prevádzkovateľa o svojom zámere poveriť (alebo zmeniť) takúto tretiu stranu zverejnením príslušnej informácie v rámci Webovej aplikácie STAFFINO na stránke www.staffino.com/sk/podmienky/sub-processors-sk/ minimálne dva týždne pred dátumom zamýšľaného začiatku takéhoto poverenia. Prevádzkovateľ môže voči takémuto zamýšľanému povereniu namietať podaním písomného oznámenia bez zbytočného omeškania po zverejnení takejto informácie. Dôvody námietky musia byť konkrétne a primerané. Poskytovateľ aj naďalej nesie plnú zodpovednosť voči Objednávateľovi za splnenie povinností subdodávateľa podľa tejto Zmluvy.

10.15 Objednávateľ má právo primerane skontrolovať alebo overiť dodržiavanie tejto Zmluvy zo strany Poskytovateľa. Za týmto účelom Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi alebo určenej tretej strane prístup do svojich prevádzkových priestorov počas svojich bežných pracovných hodín a bez zbytočného omeškania sprístupní všetky informácie potrebné na preukázanie súladu s touto Zmluvou podľa primeraných požiadaviek Objednávateľa. Objednávateľ písomne oznámi Poskytovateľovi akýkoľvek takýto audit alebo kontrolu najmenej 10 pracovných dní vopred.

10.16 V prípade, že Poskytovateľ poverí inú stranu v súlade s týmto bodom 10.14 tejto Zmluvy, vzťahujú sa na túto druhú stranu povinnosti ohľadom úrovne ochrany údajov definované touto Zmluvou, ktoré jej budú uložené na základe písomnej zmluvy, akou je napr. zmluva o spracúvaní údajov.

10.17 Spracúvanie osobných údajov sa skončí automaticky po ukončení platnosti Zmluvy alebo po dokončení poslednej činnosti spracúvania vykonanej podľa v nej definovaných podmienok.

10.18 Po doručení prvej výzvy Objednávateľa, avšak najneskôr po ukončení tejto Zmluvy, Poskytovateľ v súlade s rozhodnutím Objednávateľa vymaže alebo vráti Objednávateľovi všetky spracúvané osobné údaje a vymaže všetky existujúce kópie, pokiaľ právne predpisy platné pre Poskytovateľa nevyžadujú dlhšiu dobu uchovávania. Poskytovateľ poskytne akýkoľvek dôkaz o vymazaní osobných údajov, ktorý Objednávateľ primerane požaduje.

Článok 11 – Všeobecné ustanovenia

11.1 Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť a doplniť tieto Podmienky. Zmena Podmienok je platná a účinná, a tým záväzná pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je dohodnutý neskorší dátum, v prvý pracovný deň nasledujúci po dni, keď boli Objednávateľovi doručené zmenené Podmienky alebo mu bola oznámená zmena Podmienok s informáciou, kde sa môže so zmenenými Podmienkami oboznámiť.

11.2 Ak Objednávateľ nesúhlasí so zmenou Podmienok, môže Zmluvu ukončiť s okamžitou účinnosťou skôr, než zmenené Podmienky nadobudnú účinnosť. Použitie Webovej aplikácie zo strany Objednávateľa po tom, ako zmenené Podmienky nadobudnú účinnosť, sa považuje za súhlas Objednávateľa so zmenou Podmienok.

11.3 Podrobnosti o spracovaní osobných údajov Objednávateľa a Zamestnancov v súvislosti s používaním Webovej aplikácie sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov Poskytovateľa, ktoré sú k dispozícii na stránke www.staffino.com/sk/podmienky/zmluvne-podmienky/.

11.4 Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a akýkoľvek spor vyplývajúci z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou spadá pod právomoc súdov Slovenskej republiky.

11.5 Všetky práva a povinnosti Poskytovateľa a Objednávateľa vyplývajúce zo Zmluvy prechádzajú na ich právnych nástupcov. Poskytovateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu stranu, pričom tieto práva budú patriť danej tretej strane, na ktorú boli práva a povinnosti prevedené, ako aj jej právnym nástupcom, a Objednávateľ s tým výslovne súhlasí.

11.6 V prípade, že sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane neplatné alebo neúčinné, táto neplatnosť alebo neúčinnosť nebude mať vplyv na ostatné ustanovenia Zmluvy, a Poskytovateľ nahradí toto neplatné alebo neúčinné ustanovenie platným a účinným ustanovením, pričom zachová ekonomický a právny účel a význam daného sporného ustanovenia.

11.7 Poskytovateľ a Objednávateľ sú povinní nezverejňovať údaje a informácie, ktoré získajú počas vzájomnej spolupráce, tretím stranám. Poskytovateľ môže použiť údaje na prípravu rôznych štatistík alebo výskumu.

11.8 Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25. mája 2018.