Skip to content Skip to footer
Legal

Termeni și condiții pentru utilizarea aplicației web Staffino

(denumite în continuare „ Termeni ”)

STAFFINO sro , cu sediul în Volgogradská 84, 080 01 Prešov, Republica Slovacă, Nr. ID: 47 645 407, înregistrată în Registrul Comerțului ținut de Judecătoria Districtuală Prešov, Secția: Sro, insert nr. 31750/P (în continuare denumit „ Furnizor ”) oferă colectarea, analiza și gestionarea datelor privind (i) evaluarea întreprinderilor, companiilor, unităților, instituțiilor publice (denumite în continuare „ Client ”) și (ii) evaluarea angajaților sau a altor persoane active în cadrul o operațiune (denumită în continuare „ Angajați ”), în timp ce aceste evaluări vor fi furnizate de terți independenți care au o experiență recentă cu operațiunea și angajații acesteia (denumite în continuare „ Clienți ”).

Acești Termeni sunt împărțiți în Partea A și Partea B; în Partea A, sunt stabilite drepturile și obligațiile de bază ale clienților care utilizează Aplicația web; Partea B stabilește termenii și relațiile comerciale dintre Furnizor și antreprenor (sau o altă persoană) (i) ale cărei operațiuni sau angajați sunt evaluați de către clienți și (ii) care dorește să utilizeze Aplicația Web descrisă la Articolul 2 din acești Termeni. Acceptând acești Termeni, Clientul (așa cum este specificat în Partea A) sau Clientul (așa cum este specificat în Partea B) încheie un acord cu Furnizorul (denumit în continuare „ Acordul ”).

Evaluările pozitive ale clienților sunt dezvăluite și altor clienți. Evaluările negative pot fi în baza deciziei Clientului, dezvăluite și altor Clienți în versiune redactată. Prin Aplicația Web, Clientul va avea acces la toate evaluările, atât pozitive, cât și negative.

Partea A – Clientul

Articolul 1 – Încheierea acordului

1.1 Această Parte A a Termenilor reprezintă un acord privind drepturile și obligațiile Furnizorului și Clientului care utilizează Aplicația Web și, la acceptarea acesteia, Furnizorul și Clientul încheie un acord.

1.2 Clientul acceptă propunerea de încheiere a acestui acord la prima utilizare a Aplicației Web, indiferent de metoda de conectare.

Articolul 2 – Obiectul acordului

2.1 În baza Patei A, obiectul Acordului va fi angajamentul Furnizorului de a acorda Clientului (în conformitate cu Termenii prezentului) o licență gratuită, neexclusivă de utilizare a Aplicației Web Staffino într-o zonă nelimitată teritorial, prin care Clientul poate evalua operațiunile, produsele, serviciile sau angajații Clientului (denumită în continuare „ Aplicația Web ”).

2.2 Furnizorul va asigura funcționarea corespunzătoare a Aplicației Web în așa fel încât evaluările operațiunilor, produselor, serviciilor și/sau Angajaților Clientului să fie afișate Clientului prin Aplicația Web.

Articolul 3 – Utilizarea aplicației web

3.1 Clientul poate accesa Aplicația Web prin următoarele:

(a) profilul real al Clientului pe o rețea socială susținută de Aplicația Web;

(b) formular de înregistrare pe site-ul web al Furnizorului.

3.2 Clientul declară că s-a familiarizat în mod corespunzător cu funcționarea și caracteristicile Aplicației Web și că licența conform acestor Termeni este achiziționată pentru Aplicația Web în condițiile în care se află.

3.3 Pe baza acestui Acord, Clientul are dreptul de a utiliza gratuit orice copie a Aplicației Web:

(a) într-un mod neexclusiv;

(b) într-o zonă nelimitată teritorial;

(c) pe toată durata prezentului acord;

(d) pentru scopurile pentru care este concepută această Aplicație Web, adică în special pentru cele menționate în secțiunea 2.1 de mai sus.

3.4 Clientul declară că se va abține de la utilizarea Aplicației Web în alt mod sau în alte scopuri decât cele descrise în acești Termeni sau pe site-ul web al Furnizorului. Clientul se obligă în special, dar fără a se limita la, să se abțină de la:

(a) Analiza inversă a Aplicației Web, adică Clientul nu poate folosi în niciun fel cunoștințele despre idei, procese, structură, algoritm și metode utilizate pe baza cărora este proiectată Aplicația Web și/sau pe care le conține;

(b) eludarea sistemelor de securitate ale aplicației web;

(c) obținerea accesului la Aplicația Web într-o manieră frauduloasă sau în orice alt mod care reprezintă o încălcare a reglementărilor legale generale obligatorii;

(d) obținerea accesului la conturile clienților sau clienților altor Furnizor;

(e) utilizarea Aplicației Web într-o manieră diferită de cea permisă de Furnizor, cu excepția cazurilor în care Furnizorul dă o aprobare explicită și specifică sau în cazul în care Clientul este îndreptățit să acționeze în acest mod pe baza legii aplicabile.

Articolul 4 – Drepturile și Obligațiile Clientului

4.1 Clientul se obligă să nu publice prin Aplicația Web nicio evaluare, date, imagini sau orice alt conținut care:

(a) încălcarea reglementărilor legale general obligatorii, a normelor etice, a bunelor maniere sau care amenință ordinea publică;

(b) poate dăuna bunei reputații a Furnizorului sau a altor persoane,

(c) sunt înșelătoare sau neadevărate;

(d) atunci când acționează cu atenția cuvenită, este evident, că calitatea și conținutul acestora nu corespunde intereselor Furnizorului, cerințelor tehnice ale Furnizorului sau scopului Aplicației Web;

(e) poate interfera cu drepturile și interesele protejate legal ale Furnizorului și ale terților.

4.2 Furnizorul nu va fi responsabil pentru evaluări sau orice alt conținut publicat în Aplicația Web de către Client.

4.3 Clientul se angajează că nici nu va abuza de detaliile de conectare la Aplicația Web și nici nu va permite abuzul sau accesul acestora la Aplicația Web sau abuzul către terți.

Articolul 5 – Livrare

5.1 Părțile Contractante sunt de acord că orice notificări, acțiuni legale sau alte informații în temeiul prezentului Acord să fie livrate de către Client Furnizorului la adresa:

STAFFINO sro , Teslova 26, 821 02 Bratislava, Republica Slovacă,

sau prin e-mail la [email protected] .

5.2 Părțile Contractante au convenit că orice notificări, acțiuni legale sau alte informații în temeiul Acordului sau a acestor Termeni vor fi livrate de către Furnizor Clientului la adresa poștală sau adresa de e-mail furnizată de Client prin Aplicația Web.

Articolul 6 – Durata și Rezilierea Acordului

6.1 Acordul este încheiat pe o perioadă nedeterminată de timp.

6.2 Acordul poate fi reziliat de orice Parte Contractantă, fără o notificare prealabilă, cu efect imediat. După încetarea Acordului, Clientul nu va mai avea dreptul de a utiliza Aplicația Web.

Articolul 7 – Dispoziții finale

7.1 Furnizorul are dreptul să modifice și să modifice Termenii în orice moment. Modificarea Termenilor este valabilă și efectivă și, prin urmare, este obligatorie pentru ambele Părți Contractante, cu excepția cazului în care este convenită o dată ulterioară, în prima zi lucrătoare următoare datei la care Clientului i-au fost livrate Condițiile modificate sau a fost notificat cu privire la modificarea Termenilor cu informații. unde se poate familiariza cu Termenii modificați.

7.2 În cazul în care Clientul nu este de acord cu modificarea Termenilor, acesta are dreptul să rezilieze Acordul cu efect imediat înainte ca Condițiile modificate să intre în vigoare. Utilizarea Aplicației Web de către Client după intrarea în vigoare a Termenilor modificați va fi considerată ca fiind de acord cu modificarea Termenilor.

7.3 Detaliile privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului în ceea ce privește utilizarea Aplicației Web sunt specificate în Politica de confidențialitate a Furnizorului, disponibilă la www.staffino.com/legal/privacy-policy/

7.4 Părțile Contractante au convenit că relațiile juridice din acest Acord sunt guvernate de legile Republicii Slovace și orice dispută care decurge din sau în legătură cu acest Acord va fi sub jurisdicția instanțelor slovace.

Partea B – Clientul

Articolul 1 – Încheierea acordului

1.1 Această Parte B a acestor Termeni reprezintă un acord privind drepturile și obligațiile Furnizorului și Clientului și, la acceptarea acestora, Furnizorul și Clientul încheie un acord.

1.2 Clientul acceptă propunerea de încheiere a Acordului la (i) acceptarea acestor Termeni pe pagina web a Furnizorului sau (ii) făcând clic pe linkul de acceptare trimis de Furnizor împreună cu Termenii (sau cu linkul către Termeni) sau (iii) prima utilizare a detaliilor de conectare trimise de Furnizor împreună cu Termenii (sau cu un link către Termeni).

1.3 În cazul în care Furnizorul încheie un acord scris cu Clientul, acești Termeni vor forma o parte inseparabilă a acestora.

1.4 În cazul unor discrepanțe între acordul scris conform părții 1.3 din acești Termeni și lista de prețuri sau orice alt acord individual (încheiat de exemplu prin e-mail), prevederile se vor aplica după cum urmează:

  • acord individual, deci
  • acord scris, deci
  • lista de preturi, atunci
  • Termeni.

1.5 Toate documentele conform Sec. 1.4 de mai sus formează Acordul.

1.6 Dacă acești Termeni se referă la un Acord, acesta este întotdeauna considerat a fi o referire la acordul scris (dacă este încheiat), acești Termeni și, alternativ, acorduri specifice între Furnizor și Client.

Articolul 2 – Obiectul acordului

2.1 Obiectul acestui Acord va fi angajamentul Furnizorului de a acorda Clientului (în condițiile prezentei) o licență neexclusivă de utilizare a Aplicației Web Staffino, prin care Clientul poate urmări evaluările operațiunilor sale (număr de operațiuni). este de acord cu Furnizorul, indiferent de forma unui astfel de acord), produse, servicii și/sau angajați (sub rezerva Acordului).. Licența este acordată pentru toate copiile Aplicației Web care vor fi furnizate sau făcute accesibile Clientului de către Furnizor.

2.2 Obiectul acestui Acord va fi, de asemenea, un angajament al Furnizorului de a asigura funcționarea corespunzătoare a Aplicației Web, astfel încât evaluările operațiunilor, produselor, serviciilor și/sau angajaților Clientului să fie afișate Clientului prin intermediul Web-ului. Aplicație. Prin urmare, include, de asemenea, prelucrarea datelor cu caracter personal de către Furnizor în numele și legat de instrucțiunile Clientului în măsura în care este necesar pentru a presta serviciile așa cum sunt stipulate aici.

2.3 Clientul va fi obligat să plătească pentru serviciile furnizate de Furnizor în baza Articolului 4.

Articolul 3 – Utilizarea aplicației web

3.1 Clientul poate utiliza Aplicația Web la plata remunerației, cu excepția cazului în care părțile contractante au convenit altfel.

3.2 Clientul declară că s-a familiarizat în mod corespunzător cu funcționarea și caracteristicile Aplicației Web și că licența conform acestor Termeni este furnizată pentru Aplicația Web în condițiile „așa cum este”.

3.3 Pe baza acestui Acord, Clientul va avea dreptul de a utiliza fiecare copie a Aplicației Web pentru remunerație

(a) într-o zonă nelimitată teritorial;

(b) pe toată durata prezentului acord;

(c) pentru scopurile pentru care această Aplicație Web este concepută, adică în special, pentru cele menționate în secțiunea 2.1 de mai sus.

3.4 În cazul în care Clientul dorește să extindă operațiunile, produsele, serviciile și/sau angajații care urmează să fie evaluați, acesta poate solicita acest lucru prin intermediul serviciului de asistență ( [email protected] ).

3.5 Clientul declară că se va abține de la utilizarea Aplicației Web într-un mod sau în alte scopuri decât cele descrise în acești Termeni sau pe pagina web a Furnizorului. Clientul se obligă în special, dar fără a se limita la, să se abțină de la:

(a) Analiza inversă a aplicației web, adică nu trebuie să folosească în niciun fel cunoștințele despre idei, procese, structură, algoritm și metode utilizate pe baza cărora este concepută Aplicația web și pe care le conține;

(b) eludarea sistemelor de securitate ale Aplicației Web;

(c) obținerea accesului la Aplicația Web într-o manieră frauduloasă sau într-un alt mod care reprezintă o încălcare a reglementărilor legale generale obligatorii;

(d) obținerea accesului la conturile clienților altor Furnizor;

(e) utilizarea Aplicației Web într-o manieră diferită de cea permisă de Furnizor, cu excepția cazurilor în care Furnizorul dă o aprobare explicită și specifică sau în cazul în care Clientul este îndreptățit să acționeze în acest mod pe baza legii aplicabile.

3.6 Clientul recunoaște că evaluarea transmisă de Client va fi în general publicată prin Aplicația Web în aproximativ 1-15 minute.

Articolul 4 – Preț și Condiții de Plată

4.1 Clientul va fi obligat să plătească în mod corespunzător Furnizorului un preț conform listei de prețuri valabile, accesibilă pe www.staffino.com sau conform cotației.

4.2 În cazul în care Clientul nu încheie un acord scris, acesta va deconta plățile printr-un formular de plată online bancar (adică prin card de credit) sau printr-un alt sistem automatizat folosind plata cu cardul de credit (ex. Braintree).

4.3 În cazul în care Clientul încheie un acord scris conform secțiunii 1.3 de mai sus, acesta va deconta plata prin transfer bancar, așa cum este specificat într-un acord scris separat între Furnizor și Client.

4.4 Părțile Contractante pot conveni asupra unei alte metode de plată.

4.5 Atâta timp cât în lista de prețuri nu se precizează dacă prețul include sau exclude TVA, se înțelege că prețurile exclud TVA, adică dacă Furnizorul este plătitor înregistrat de TVA, TVA se va adăuga la prețurile convenite conform legilor în vigoare. si reglementari legale.

Articolul 5 – Drepturile și Obligațiile Clientului

5.1 Clientul se obligă să nu publice în profilul său prin Aplicația Web date sau imagini care:

(a) încălcarea reglementărilor legale general obligatorii, a normelor etice, a bunelor maniere sau care amenință ordinea publică;

(b) poate dăuna bunei reputații a Furnizorului sau a altor persoane,

(c) sunt înșelătoare sau neadevărate;

(d) atunci când acționează cu atenția cuvenită, este evident că calitatea și conținutul acestora nu corespunde intereselor Furnizorului, cerințelor tehnice ale Furnizorului sau scopului Aplicației Web;

(e) poate interfera cu drepturile și interesele protejate legal ale Furnizorului și ale terților.

5.2 Clientul se angajează că nici nu va abuza de detaliile de conectare la Aplicația Web și nici nu va permite abuzul sau accesul acestora la Aplicația Web sau abuzul către terțe persoane.

5.3 Clientul nu va avea dreptul să compenseze unilateral orice creanță față de Furnizor cu creanțele Furnizorului față de Client.

Articolul 6 – Drepturile și Obligațiile Furnizorului

6.1 Furnizorul va trebui, în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor sale în temeiul prezentului articol:

(a) își îndeplinește obligațiile la timp și cu atenția cuvenită;

(b) să informeze Clientul, fără întârzieri nejustificate, cu privire la imposibilitatea de a remedia o defecțiune sau de a furniza serviciul – în acest caz, Părțile Contractante convin să negocieze pașii următori;

(c) să se asigure că Clientul are acces la datele sale stocate prin Aplicația Web pe serverele Furnizorului în 99% din timpul în care Clientul are dreptul de a utiliza Aplicația Web;

(d) asigurarea accesibilității aplicației web în 99% din timpul în care Clientul are dreptul de a utiliza Aplicația web.

6.2 Furnizorul va depune eforturi maxime pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a Aplicației Web, precum și a altor aplicații și dispozitive care ar trebui să permită transmiterea evaluărilor de către Clienți.

6.3 În cazul în care Furnizorul constată că datele publicate de Client nu sunt în conformitate cu realitatea și Clientul nu furnizează date corecte în ciuda solicitării scrise a Furnizorului în termen de 2 zile lucrătoare, Furnizorul are dreptul să nu publice date incorecte despre Clientul sau acesta poate, la discreția sa, să corecteze aceste date. În plus, Furnizorul va avea dreptul de a rezilia Acordul.

6.4 În cazul în care Clientul publică prin Aplicația Web date care încalcă partea 5.1, Furnizorul va avea dreptul să elimine aceste date și, alternativ, să rezilieze Acordul.

6.5 Furnizorul are dreptul la următoarele:

(a) să întrerupă accesul Clientului la Aplicația Web în orice moment, dacă Clientul abuzează de Aplicația Web sau există suspiciunea unui astfel de abuz;

(b) să determine amploarea datelor publicate despre Client sau legate de Client;

(c) să informeze Clientul cu privire la serviciile furnizate de Furnizor sub formă de scrisori, fluturași, e-mailuri directe și alte forme similare de contact scris sau telefonic;

(d) să compenseze orice creanțe pe care le poate avea față de Client, inclusiv creanțe care nu sunt încă scadente sau care sunt prescrise pentru orice creanțe ale Clientului față de Furnizor;

(e) să utilizeze numele companiei, logo-ul și detaliile de identificare ale Clientului în scopul de a furniza referințe la serviciile furnizate mai jos.

Articolul 7 – Răspundere

7.1 Furnizorul va depune eforturi maxime pentru a elimina orice defecte și a asigura funcționalitatea deplină a Aplicației Web.

7.2 Furnizorul nu va fi responsabil pentru nefuncționalitatea Aplicației Web dacă aceasta este cauzată exclusiv de circumstanțe asupra cărora Furnizorul nu are control sau de entități ale căror acțiuni nu se află sub influența Furnizorului. Pentru a evita orice îndoială, eficacitatea prevederilor care reglementează circumstanțele care exclud răspunderea nu este afectată prin prezenta.

7.3 Părțile Contractante au convenit că valoarea totală maximă a daunelor care urmează să fie despăgubite de către Furnizor va fi limitată de suma totală pe care Clientul a plătit-o Furnizorului în baza prezentului Acord din momentul notificării ultimei daune.

7.4 Furnizorul nu își asumă nicio răspundere pentru conținutul evaluărilor disponibile prin Aplicația Web.

7.5 Clientul își asumă întreaga răspundere pentru conținutul informațiilor publicate de acesta, în special pentru faptul că datele sunt corecte și exacte și va fi obligat să furnizeze datele necesare pentru corectare în cazul în care există o greșeală sau inexactitate.

7.6 Furnizorul nu va fi responsabil pentru nicio daune care vor suferi Clientului ca urmare a evaluărilor de către clienți sau ca urmare a datelor publicate de Client prin Aplicația Web.

7.7 Furnizorul va fi responsabil pentru îndeplinirea obligațiilor sale în baza prezentului Acord, indiferent dacă își îndeplinește aceste obligații prin angajații săi sau furnizorii săi.

7.8 Furnizorul nu va fi răspunzător pentru neîndeplinirea obligațiilor sale sau pentru întârzierea îndeplinirii acestora dacă aceasta este rezultatul neîndeplinirii obligațiilor din partea furnizorilor externi de conexiuni (telefon, fax sau internet) sau ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor din partea furnizorilor externi de conexiuni (telefon, fax sau internet) sau ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor. de energie sau server, indiferent dacă aceste motive sunt directe sau indirecte.

Articolul 8 – Livrare

8.1 Părțile Contractante au convenit că orice notificări, acțiuni legale sau alte informații în temeiul prezentului Acord vor fi livrate de către Client Furnizorului la adresa:

STAFFINO sro , Teslova 26, 821 02 Bratislava, Republica Slovacă sau

prin e-mail la [email protected]

8.2 Părțile contractante au convenit că orice notificări, acțiuni legale sau alte informații în temeiul Acordului sau a acestor Termeni vor fi livrate de către Furnizor Clientului la adresa poștală sau adresa de e-mail furnizată de Client prin Aplicația Web sau într-un acord scris. .

Articolul 9 – Durata și Rezilierea Acordului

9.1 Acordul va fi încheiat pe o perioadă nedeterminată de timp.

9.2 Acordul poate fi reziliat numai din următoarele motive:

(a) la expirarea perioadei pentru care Clientul a plătit pentru utilizarea Aplicației Web;

(b) cu acordul reciproc în scris al părților contractante;

(c) la retragere, dacă este permis prin lege sau prin acord;

(d) printr-o notificare scrisă de denunțare din partea uneia dintre părțile contractante; perioada de reziliere va dura o lună și va începe în ultima zi a lunii în care notificarea de reziliere a fost transmisă celeilalte părți contractante;

(e) la rezilierea scrisă a Clientului în conformitate cu secțiunea 11.2

9.3 Indiferent de motivele rezilierii, Clientul nu va avea dreptul de a pretinde remunerația plătită sau partea acesteia.

9.4 Rezilierea sau retragerea vor fi luate în considerare numai dacă sunt livrate prin poștă, servicii de curierat sau personal.

9.5 La încetarea Acordului, drepturile și obligațiile Părților Contractante care, în conformitate cu reglementările legale cu caracter general obligatoriu și prezentul Acord, vor rămâne valabile după rezilierea acestui Acord, nu vor înceta să existe. Pentru a evita orice îndoială, acestea vor include în special obligații de confidențialitate, pretenții financiare, cereri de despăgubire pentru daune și alte pretenții care, prin natura lor, nu vor înceta să mai existe după încetarea Contractului.

Articolul 10 – Prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de Client

10.1 Prezentul Acord prezintă, de asemenea, un acord de prelucrare a datelor între Client (în calitate de operator) și Furnizor (în calitate de operator) în conformitate cu orice lege care protejează sau reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv, fără limitare, Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (Regulamentul general privind protecția datelor) („ GDPR ”), precum și orice legislație națională aplicabilă a statelor membre ale UE, cum ar fi Legea slovacă nr. 18/2018 Coll. privind protecția datelor cu caracter personal, astfel cum a fost modificat („ Legile aplicabile privind protecția datelor ”).

10.2 Scopul prelucrării este de a evalua și, prin urmare, de a îmbunătăți calitatea serviciilor Clientului furnizate de sau către persoanele vizate. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de la începerea Acordului până la rezilierea Acordului conform Secțiunii 9 din prezentul Acord sau până la prima solicitare a Clientului conform Secțiunii 10.18 din prezentul Contract.

10.3 Persoanele vizate ale prelucrării descrise aici sunt:

(a) Angajații Clientului, ale căror date cu caracter personal au fost furnizate Furnizorului în legătură cu angajarea lor cu Clientul, pe baza temeiului legal al interesului său legitim pentru evaluarea și îmbunătățirea serviciilor furnizate sau pe baza respectării obligațiilor legale, dacă aceasta există în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor; și

(b) Clienții Clientului, ale căror date cu caracter personal au fost furnizate Furnizorului în legătură cu serviciile furnizate de Client, pe baza temeiului legal al interesului său legitim pentru evaluarea și îmbunătățirea serviciilor furnizate.

10.4 Furnizorul va prelucra următoarele date personale ale persoanelor vizate furnizate de Client:

(a) numele, prenumele, titlul, e-mailul, ID de serviciu, postul de muncă, fotografiile, cunoștințele lingvistice ale angajaților Clientului și

(b) detalii de contact, cum ar fi e-mail, număr de telefon și/sau alte date personale ale Clienților Clientului.

10.5 Furnizorul nu va transfera, fără consimțământul Clientului, datele personale prelucrate în numele Clientului, într-o țară din afara UE/SEE sau către o organizație internațională.

10.6 Datele cu caracter personal vor fi stocate într-un sistem informatic.

10.7 Clientul se angajează să se asigure că există un temei legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal reglementate de Acord.

10.8 Furnizorul va prelucra datele personale numai în conformitate cu instrucțiunile documentate date de Client și în conformitate cu prezentul Acord și cu legile aplicabile privind protecția datelor. În cazul în care, în opinia Furnizorului, executarea unei instrucțiuni a Clientului ar încălca prezentul Acord sau legile aplicabile privind protecția datelor, Furnizorul va notifica imediat Clientul în scris despre aceasta. În acest caz, Furnizorul va suspenda executarea instrucțiunii până când instrucțiunea este confirmată de către Client în scris sau prin corespondență prin e-mail.

10.9 Furnizorul va oferi Clientului asistența și cooperarea pe care Clientul le poate solicita în mod rezonabil pentru a-i permite Clientului să respecte orice obligații impuse Clientului în legătură cu datele personale, inclusiv, dar fără a se limita la, furnizarea de asistență pentru orice notificări de încălcare a datelor, evaluări de impact asupra protecției datelor și consultări prealabile ale Clientului necesare conform legilor aplicabile privind protecția datelor sau alte obligații legale obligatorii, care pot include proceduri de litigiu și răspuns la ordinele obligatorii ale unei instanțe sau autorități de reglementare cu jurisdicție.

10.10 Clientul va avea latitudinea de a răspunde la drepturile afirmate de persoanele vizate. Furnizorul va transmite Clientului fără întârzieri nejustificate orice solicitare a persoanelor vizate. Cu toate acestea, Furnizorul va oferi orice asistență în îndeplinirea oricăror drepturi ale persoanelor vizate în măsura în care aceste drepturi se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Furnizor, așa cum este solicitat în mod rezonabil de către Client, inclusiv (i) respectarea oricărei solicitări din partea Clientului. solicitarea Clientului să modifice, să transfere sau să șteargă datele cu caracter personal cât mai curând posibil; și (ii) implementarea, în măsura posibilului, a măsurilor tehnice și organizatorice adecvate pentru a oferi Clientului cooperare și asistență în respectarea oricăror drepturi vizate de persoane primite de către Client sau în numele acestuia.

10.11 Ținând cont de natura prelucrării, Furnizorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate adecvat riscului și să asiste Clientul, în măsura în care acest lucru este posibil, la îndeplinirea obligației Clientului de a răspunde la cererile de exercitare a drepturilor persoanei vizate.

10.12 Furnizorul va lua măsuri rezonabile pentru a asigura fiabilitatea oricărei persoane autorizate să prelucreze datele cu caracter personal și se va asigura că aceste persoane s-au angajat în scris să respecte confidențialitatea sau au o obligație adecvată de confidențialitate și o obligație de a acționa în conformitate cu prevederile aplicabile. legile privind protecția datelor.

10.13 Furnizorul va notifica Clientul fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 72 de ore, despre orice încălcare a datelor verificată care duce la distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, modificarea, dezvăluirea neautorizată sau accesul neautorizat la datele personale transmise. , stocate sau prelucrate în alt mod de către Furnizor sau oricare dintre subprocesorii săi.

10.14 Furnizorul are în general dreptul să angajeze, să transfere sau să dezvăluie orice date cu caracter personal unei alte părți (inclusiv oricărui alt procesator) fără autorizarea prealabilă în scris a Clientului. Procesatorul va informa Controlorul cu privire la intenția sa de a angaja (sau de a schimba) un astfel de terț printr-o publicație în cadrul aplicației web STAFFINO la www.staffino.com/legal/subprocessors cu cel puțin două săptămâni înainte de data de începere prevăzută. a logodnei. Controlorul poate obiecta față de o astfel de angajament intenționat printr-o notificare scrisă, fără întârzieri nejustificate după publicare. Motivele de obiecție trebuie să fie specifice și rezonabile. Furnizorul va rămâne pe deplin răspunzător față de Client pentru îndeplinirea obligațiilor sub-procesorului în temeiul prezentului Acord.

10.15 Clientul are dreptul de a inspecta sau audita în mod rezonabil conformitatea Furnizorului cu prezentul Acord. În acest scop, Furnizorul va acorda Clientului, sau unei terțe părți desemnate, acces la sediul său comercial în timpul programului obișnuit de lucru al Furnizorului și, fără întârzieri nejustificate, va pune la dispoziție toate informațiile necesare pentru a demonstra conformitatea cu prezentul Acord așa cum este solicitat în mod rezonabil de către Client. Clientul va notifica Furnizorul în scris despre orice astfel de audit sau inspecție cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte.

10.16 În cazul în care Furnizorul angajează o altă parte în conformitate cu această Secțiune 10.14 din prezentul Acord, obligațiile cu privire la nivelul de protecție a datelor stabilit prin prezentul Acord vor fi impuse celeilalte părți prin intermediul unui contract scris, cum ar fi un acord de prelucrare a datelor.

10.17 Prelucrarea datelor cu caracter personal se va încheia automat în urma rezilierii Acordului la finalizarea ultimei activități de prelucrare desfășurate în temeiul acestuia.

10.18 La prima solicitare a Clientului, cel mai târziu, însă, la rezilierea prezentului Acord, Furnizorul va șterge sau returna Clientului, la alegerea Clientului, toate datele personale prelucrate și va șterge toate copiile existente, cu excepția cazului în care legile aplicabile Furnizorului necesită o păstrare mai lungă. Furnizorul va furniza orice dovadă a unei astfel de ștergeri a datelor cu caracter personal, așa cum este solicitat în mod rezonabil de către Client.

Articolul 11 – Dispoziții generale

11.1 Furnizorul are dreptul să modifice și să modifice acești Termeni în orice moment. Modificarea Termenilor este valabilă și efectivă și, prin urmare, este obligatorie pentru ambele Părți Contractante, cu excepția cazului în care este convenită o dată ulterioară, în prima zi lucrătoare următoare datei la care Clientului i-au fost livrate Condițiile modificate sau a fost notificat despre modificarea Termenilor cu informații. unde se poate familiariza cu Termenii modificați.

11.2 În cazul în care Clientul nu este de acord cu modificarea Termenilor, acesta are dreptul să rezilieze Acordul cu efect imediat înainte ca Termenii modificați să intre în vigoare. Utilizarea Aplicației Web de către Client după intrarea în vigoare a Termenilor modificați va fi considerată ca un acord cu modificarea Termenilor.

11.3 Detaliile privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului și Angajaților cu privire la utilizarea Aplicației Web sunt specificate în Politica de confidențialitate a Furnizorului, disponibilă la www.staffino.com/legal/privacy-policy .

11.4 Părțile contractante au convenit că relațiile juridice din acest Acord sunt guvernate de legile Republicii Slovace și orice dispută care decurge din sau în legătură cu acest Acord va fi sub jurisdicția instanțelor slovace.

11.5 Toate drepturile și obligațiile Furnizorului și ale Clientului care decurg din Acord vor fi transferate succesorilor lor legali. Furnizorul are dreptul de a transfera drepturile și obligațiile care decurg din Acord unei terțe părți, în timp ce aceste drepturi aparțin terțului căruia i-au fost transferate drepturile și obligațiile, precum și succesorilor săi legali, iar Clientul este de acord în mod explicit cu acest.

11.6 În cazul în care oricare dintre prevederile Acordului devine nulă sau nulă, această invaliditate sau nulitate nu va afecta celelalte prevederi ale Acordului, iar Furnizorul va înlocui această prevedere invalidă sau nulă cu o prevedere valabilă și efectivă, menținând în același timp condițiile economice și legale. scopul și sensul dispoziției în litigiu.

11.7 Furnizorul și Clientul sunt obligați să nu dezvăluie terților datele și informațiile primite în timpul cooperării reciproce. Furnizorul poate folosi date pentru pregătirea diferitelor statistici sau cercetări.

11.8 Condițiile vor deveni valabile și vor intra în vigoare la 25.05.2018.