Skip to content Skip to footer
Podmínky

Podmínky používání Webové aplikace Staffino

(dál jen „Podmínky“)

STAFFINO s. r. o., se sídlem Volgogradská 84, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČ: 47 645 407, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Prešov, oddíl: Sro, vložka č.. 31750/P (dále jen „Poskytovatel“) zajišťuje sběr, analýzu a správu údajů o (i) hodnocení provozů, společností, oddělení, veřejných institucí (dále jen „Objednatel“) a (ii) hodnocení zaměstnanců nebo jiných osob působících v rámci provozu (dále jen „Zaměstnanci“), přičemž tato hodnocení poskytují nezávislé třetí osoby, které mají aktuální zkušenost s provozem a jejími zaměstnanci (dále jen „Zákazníci“).

Tyto podmínky jsou rozděleny na Část A a Část B; v Části A jsou vymezena základní práva a povinnosti zákazníků používajících Webovou aplikaci; v Části B jsou uvedeny obchodní podmínky a vztahy mezi Poskytovatelem a podnikatelem (nebo jinou osobou), (i) jehož provozovny nebo zaměstnanci jsou hodnoceni zákazníky a (ii) který chce používat Webovou aplikaci popsanou v článku 2 těchto Podmínek. Akceptováním těchto Podmínek uzavírá Zákazník (uvedený v Části A), resp. Objednatel (uvedený v Části B) smlouvu s Poskytovatelem (dále jako „Smlouva“).

Pozitivní hodnocení jsou zpřístupněna i ostatním zákazníkům. Negativní hodnocení mohou být na základě rozhodnutí Objednatele také zpřístupněna ostatním zákazníkům v anonymizované verzi. Objednatel má prostřednictvím Webové aplikace přístup ke všem hodnocením bez ohledu na to, zda jsou pozitivní nebo negativní.

Část A – Zákazník

Článek 1 – Uzavření Smlouvy

1.1 Tato Část A Podmínek představuje dohodu o právech a povinnostech Poskytovatele a Zákazníka používajícího Webovou aplikaci a jejím přijetím dochází mezi Poskytovatelem a Zákazníkem k uzavření smlouvy.

1.2 Zákazník přijímá návrh na uzavření této smlouvy prvním použitím Webové aplikace bez ohledu na to, jaký způsob přihlášení použil.

Článek 2 – Předmět Smlouvy

2.1 Předmětem Smlouvy dle této Části A je závazek Poskytovatele poskytnout Zákazníkovi (za podmínek uvedených v tomto dokumentu) bezúplatnou, neexkluzivní a územně neomezenou licenci k používání Webové aplikace Staffino, jejímž prostřednictvím může Zákazník hodnotit provozy, produkty, služby nebo zaměstnance Objednatele (dále jen „ Webová aplikace“).

2.2 Poskytovatel zajistí řádné fungování Webové aplikace tak, aby se hodnocení provozů, produktů, služeb a/nebo zaměstnanců Objednatele zobrazovaly Objednateli prostřednictvím Webové aplikace.

Článek 3 – Použití Webové aplikace

3.1 Zákazník se do Webové aplikace může přihlásit prostřednictvím:

(a) svého aktuálního profilu na sociální síti, jejíž používání Webová aplikace podporuje,

(b) registračního formuláře na webové stránce Poskytovatele.

3.2 Zákazník prohlašuje, že se s fungováním Webové aplikace a jejími funkcemi řádně seznámil a že licenci k Webové aplikaci podle těchto Podmínek získává v takovém stavu, v jakém „stojí a leží“.

3.3 Zákazník je na základě Smlouvy oprávněn bezúplatně používat jakoukoli rozmnoženinu Webové aplikace:

(a) neexkluzivní;

(b) na teritoriálně neomezeném území;

(c) po dobu trvání této smlouvy;

(d) pro účely, pro které je Webová aplikace určena, t. j. zejména na ty, které jsou uvedeny v bodě 2.1 výše.

3.4 Zákazník prohlašuje, že nebude Webovou aplikaci používat jiným způsobem ani k jinému účelu, než je popsán v těchto Podmínkách nebo na webové stránce Poskytovatele. Zákazník se zavazuje zejména, ne však výlučně k tomu, že:

(a) neprovede zpětnou analýzu Webové aplikace, tzn. j. Zákazník nesmí žádným způsobem využít znalostí o myšlenkách, procesech, struktuře, algoritmu a použitých metodách, na kterých je Webová aplikace založena a/nebo které obsahuje,

(b) nebude obcházet bezpečnostní systémy Webové aplikace;

(c) nebude získávat přístup k Webové aplikaci podvodným způsob, či jakýmkoli jiným způsobem, který je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;

(d) nebude získávat přístup k účtům ostatních klientů nebo zákazníků Poskytovatele;

(e) nebude Webovou aplikaci používat jiným způsobem, než jaký povolil Poskytovatel, kromě případů, kdy k tomu Poskytovatel poskytne výslovný a zvláštní souhlas, nebo v případě, že má Zákazník na takové jednání právo na základě platného zákona.

Článek 4 – Práva a povinnosti Zákazníka

4.1 Zákazník se zavazuje, že nebude zveřejňovat prostřednictvím Webové aplikace žádná hodnocení, údaje, fotografie ani jakýkoli jiný obsah, který:

(a) je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, etickými normami a dobrými mravy nebo které ohrožují veřejný pořádek;

(b) může poškodit dobré jméno Poskytovatele nebo jiných osob;

(c) je zavádějící nebo nepravdivý;

(d) při vynaložení náležité péče očividně svou kvalitou a obsahem neodpovídá zájmům Poskytovatele, technickým požadavkům Poskytovatele, popřípadě účelu Webové aplikace;

(e) může zasahovat do práv a zákonem chráněných zájmů Poskytovatele a třetích stran.

4.2 Poskytovatel

nenese odpovědnost za hodnocení ani za žádný jiný obsah, který prostřednictvím Webové aplikace zveřejní Zákazník.

4.3 Objednatel se zavazuje, že nezneužije přístupové údaje do Webové aplikace ani neumožní jejich zneužití, resp. přístup do Webové aplikace ani její zneužití třetím osobám.

Článek 5 – Doručování

5.1 Smluvní strany se dohodly, že veškerá oznámení, právní úkony nebo jiné informace dle této Smlouvy bude Zákazník doručovat Poskytovateli na adresu:

STAFFINO s. r. o., Teslova 26, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, nebo na e-mailovou adresu.

5.2 Smluvní strany se dohodly, že veškerá oznámení, právní úkony nebo jiné informace dle Smlouvy nebo těchto Podmínek bude Poskytovatel doručovat Zákazníkovi na poštovní adresu nebo e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl prostřednictvím Webové aplikace.

Článek 6 – Doba trvání Smlouvy a ukončení Smlouvy

6.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

6.2 Smlouvu může ukončit kterákoli Smluvní strana bez výpovědní lhůty s okamžitou účinností. Po ukončení Smlouvy Zákazník nebude dále oprávněn používat Webovou aplikaci.

Článek 7 – Závěrečná ustanovení

7.1 Poskytovatel je oprávněn kdykoli změnit a doplnit Podmínky. Změna Podmínek je platná a účinná, a tím závazná pro obě Smluvní strany, pokud není dohodnuto pozdější datum, první pracovní den následující po dni, kdy byly Zákazníkovi doručeny změněné Podmínky nebo mu byla oznámena změna Podmínek s informací, kde se může se změněnými Podmínkami seznámit.

7.2 Pokud Zákazník nesouhlasí se změnou Podmínek, může Smlouvu ukončit s okamžitou účinností dříve, než změněné Podmínky nabudou účinnosti. Použití Webové aplikace ze strany Zákazníka poté, co změněné Podmínky nabudou účinnosti, se považuje za souhlas Zákazníka se změnou Podmínek.

7.3 Podrobnosti o zpracování osobních údajů Zákazníka v souvislosti s používáním Webové aplikace jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů Poskytovatele, které jsou k dispozici na stránce https://staffino.com/cs/podminky/smluvni-podminky/

7.4 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy vyplývající z této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky a jakýkoli spor vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní spadá pod pravomoc soudů České republiky.

Část B – Objednatel

Článek 1 – Uzavření Smlouvy

1.1 Tato Část B Podmínek představuje dohodu o právech a povinnostech Poskytovatele a Objednatele a jejím přijetím dochází mezi Poskytovatelem a Objednatelem k uzavření smlouvy.

1.2 Objednatel přijímá návrh na uzavření Smlouvy (i) akceptováním těchto Podmínek na webové stránce Poskytovatele, nebo (ii) kliknutím na akceptační link, který mu zaslal Poskytovatel spolu s Podmínkami (nebo s odkazem na Podmínky), nebo (iii) prvním použitím přihlašovacích údajů , které mu zaslal Poskytovatel spolu s Podmínkami (nebo s odkazem na Podmínky).

1.3 Pokud Poskytovatel uzavře s Objednatelem písemnou smlouvu, tyto Podmínky tvoří její nedílnou součást.

1.4 V případě rozporů mezi písemnou smlouvou ve smyslu bodu 1.3 těchto Podmínek a ceníkem nebo jakoukoli jinou samostatnou dohodou (uzavřenou např. přes e-mail), ustanovení platí v tomto pořadí:

  1. zvláštní dohoda, poté
  2. písemná smlouva, poté
  3. ceník, poté
  4. Podmínky.

1.5 Všechny dokumenty ve smyslu bodu 1.4 výše tvoří Smlouvu.

1.6 Vždy, když se v těchto Podmínkách odkazuje na Smlouvu, znamená to odkaz na písemnou smlouvu (pokud byla uzavřena), tyto Podmínky a případně zvláštní dohody mezi Poskytovatelem a Objednatelem.

Článek 2 – Předmět Smlouvy

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Objednavateli (za podmínek uvedených v tomto dokumentu) neexkluzivní licenci k používání Webové aplikace, jejímž prostřednictvím může Objednavatel sledovat hodnocení svých provozů (počet provozů je dohodnut s Poskytovatelem, a to bez ohledu na formu dohody), produktů , služeb a/nebo zaměstnanců (ve smyslu Smlouvy). Licence se poskytuje na všechny rozmnoženiny Webové aplikace, kterou Poskytovatel poskytne nebo zpřístupní Objednateli.

2.2 Předmětem Smlouvy je také závazek Poskytovatele zajišťovat řádné fungování Webové aplikace tak, aby se hodnocení provozů, produktů, služeb a/nebo zaměstnanců Objednatele zobrazovaly Objednateli prostřednictvím Webové aplikace. Proto zahrnuje i zpracování osobních údajů Poskytovatelem jménem Objednatele a v souladu s jeho pokyny v rozsahu potřebném pro poskytování služeb tak, jak je zde uvedeno.

2.3 Objednatel je povinen zaplatit odměnu za služby, které poskytuje Poskytovatel, v souladu s článkem 4.

Článek 3 – Použití Webové aplikace

3.1 Objednatel může používat Webovou aplikaci po uhrazení ceny, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

3.2 Objednatel prohlašuje, že se s fungováním Webové aplikace a jejími funkcemi řádně seznámil a že licence k Webové aplikaci se podle těchto Podmínek poskytuje v takovém stavu, v jakém „stojí a leží“.

3.3 Objednatel bude na základě Smlouvy oprávněn používat každou rozmnoženinu Webové aplikace za úplatu

(a) na teritoriálně neomezeném území;

(b) po dobu trvání této smlouvy;

(c) pro účely, pro které je Webová aplikace určena, t. j. zejména na ty, které jsou uvedeny v bodě 2.1 výše.

3.4 Pokud bude mít Objednatel zájem o rozšíření okruhu provozů, produktů, služeb a/nebo zaměstnanců, který má být hodnocen, může o to požádat prostřednictvím linky podpory.

3.5 Objednatel prohlašuje, že nebude Webovou aplikace používat jiným způsobem ani k jinému účelu, než je popsán v těchto Podmínkách nebo na webové stránce Poskytovatele. Objednatel se zavazuje zejména, ne však výlučně k tomu, že:

(a) neprovede zpětnou analýzu Webové aplikace, tzn. j. Objednatel nesmí žádným způsobem využít znalostí o myšlenkách, procesech, struktuře, algoritmu a použitých metodách, na kterých je Webová aplikace založena a které obsahuje;

(b) nebude obcházet bezpečnostní systémy Webové aplikace;

(c) nebude získávat přístup k Webové aplikaci podvodným způsob či jiným způsobem, který je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;

(d) nebude získávat přístup k účtům ostatních klientů Poskytovatele;

(e) nebude Webovou aplikaci používat jiným způsobem, než jaký povolil Poskytovatel, kromě případů, kdy k tomu Poskytovatel poskytne výslovný a zvláštní souhlas nebo v případě, že má Objednatel na takové jednání právo na základě platného zákona.

3.6 Objednatel bere na vědomí, že hodnocení uvedená Zákazníky se zpravidla zveřejňují prostřednictvím Webové aplikace během přibližně 1 – 15 minut.

Článek 4 – Cena a platební podmínky

4.1 Objednatel je povinen řádně zaplatit Poskytovateli cenu dle platného ceníku, který je dostupný na www.staffino.com nebo ve smyslu cenové nabídky.

4.2 V případě, že Objednatel neuzavře písemnou smlouvu, bude hradit platby prostřednictvím on-line platebního formuláře banky (tj. kreditní kartou) nebo prostřednictvím jiného automatizovaného systému využívajícího kreditní kartu (např. Braintree).

4.3 Pokud Objednatel uzavře písemnou smlouvu podle bodu 1.3 výše, bude hradit platby prostřednictvím bankovního převodu tak, jak se uvádí ve zvláštní písemné dohodě mezi Poskytovatelem a Objednatelem.

4.4 Smluvní strany se mohou dohodnout na jiném způsobu platby.

4.5 Pokud není v ceníku uvedeno, zda jsou ceny uvedeny s DPH nebo bez DPH, má se za to, že uvedené ceny jsou bez DPH, tzn. j. pokud je Poskytovatel registrován jako plátce DPH, k dohodnutým cenám se připočte DPH podle platných právních předpisů.

Článek 5 – Práva a povinnosti Objednatele

5.1 Objednatel se zavazuje, že na svém profilu prostřednictvím Webové aplikace nebude zveřejňovat údaje ani fotografie, které:

(a) jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, etickými normami a dobrými mravy nebo které ohrožují veřejný pořádek;

(b) mohou poškodit dobré jméno Poskytovatele nebo jiných osob;

(c) jsou zavádějící nebo nepravdivé;

(d) při vynaložení náležité péče očividně svou kvalitou a obsahem neodpovídají zájmům Poskytovatele, technickým požadavkům Poskytovatele, popřípadě účelu Webové aplikace;

(e) mohou zasahovat do práv a zákonem chráněných zájmů Poskytovatele a třetích stran.

5.2 Objednatel se zavazuje, že nezneužije přístupové údaje do Webové aplikace ani neumožní jejich zneužití, resp. přístup do Webové aplikace ani její zneužití třetím osobám.

5.3 Objednatel není oprávněn jednostranně započítat jakékoli pohledávky vůči Poskytovateli s pohledávkami, které má Poskytovatel vůči Objednateli.

Článek 6 – Práva a povinnosti Poskytovatele

6.1 Poskytovatel je povinen v souvislosti s plněním svých povinností podle těchto Podmínek:

(a) plnit své povinnosti včasně as odbornou péčí;

(b) neprodleně informovat Objednatele o nemožnosti odstranit závadu nebo poskytnout službu – v takovém případě se Smluvní strany dohodly, že budou jednat o dalším postupu;

(c) zajistit, aby Objednatel měl přístup ke svým datům, která jsou uložena prostřednictvím Webové aplikace na serverech Poskytovatele, a to po dobu 99 % času, po kterou má Objednatel právo používat Webovou aplikaci;

(d) zajistit dostupnost Webové aplikace, a to po dobu 99 % času, po kterou má Objednatel právo používat Webovou aplikaci.

6.2 Poskytovatel vynaloží maximální úsilí, aby zajistil řádné fungování Webové aplikace i jiných aplikací a zařízení, které zajišťují podávání hodnocení ze strany Zákazníků.

6.3 V případě, že Poskytovatel zjistí, že údaje zveřejněné Objednatelem neodpovídají skutečnosti, a Objednatel neposkytne správné údaje navzdory písemné výzvě Poskytovatele do 2 pracovních dnů, Poskytovatel je oprávněn nezveřejňovat nesprávné údaje o Objednateli nebo je může na základě vlastního uvážení opravit. Kromě toho má Poskytovatel právo odstoupit od Smlouvy.

6.4 Pokud Objednatel prostřednictvím Webové aplikace zveřejní údaje v rozporu s bodem 5.1, Poskytovatel je oprávněn je odstranit a případně odstoupit od Smlouvy.

6.5 Poskytovatel je oprávněn:

(a) kdykoli přerušit přístup Objednavatele do Webové aplikace, pokud Objednavatel zneužívá Webovou aplikaci nebo existuje-li podezření z takového zneužití;

(b) rozhodnout o rozsahu zveřejněných údajů o Objednateli nebo týkajících se Objednatele;

(c) informovat Objednatele o službách poskytovaných Poskytovatelem formou dopisů, letáků, přímých e-mailů a jinými podobnými formami písemné nebo telefonické komunikace;

(d) započítat jakékoli pohledávky, které má vůči Objednavateli, včetně pohledávek, které ještě nejsou splatné nebo které jsou promlčeny, s jakýmikoli pohledávkami Objednatele vůči Poskytovateli;

(e) použít obchodní jméno, logo a identifikační údaje Objednatele pro účely poskytování referencí o službách, které se poskytují podle těchto Podmínek.

Článek 7 – Odpovědnost

7.1 Poskytovatel vynaloží maximální úsilí k odstranění poruchy a zajištění plné funkčnosti Webové aplikace.

7.2 Poskytovatel neodpovídá za nefunkčnost Webové aplikace, pokud je tato nefunkčnost způsobena výlučně okolnostmi, nad kterými Poskytovatel nemá kontrolu, nebo subjekty, jejichž jednání Poskytovatel nemůže ovlivnit. K vyloučení jakýchkoli pochybností není účinnost ustanovení o okolnostech vylučujících odpovědnost tímto dotčena.

7.3 Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše náhrady škody, kterou Poskytovatel poskytne, představuje celkovou částku, kterou Objednatel zaplatil Poskytovateli na základě této Smlouvy od momentu oznámení poslední škody.

7.4 Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah hodnocení dostupných prostřednictvím Webové aplikace.

7.5 Objednatel nese plnou odpovědnost za obsah informací, které zveřejnil, zejména za správnost a přesnost údajů, a je povinen poskytnout údaje potřebné k jejich opravě v případě výskytu chyby nebo nepřesnosti.

7.6 Poskytovatel není zodpovědný za škody, které vzniknou Objednateli v důsledku hodnocení ze strany zákazníků nebo v důsledku údajů, které zveřejní Objednatel prostřednictvím Webové aplikace.

7.7 Poskytovatel je zodpovědný za splnění svých povinností podle této Smlouvy bez ohledu na to, zda je plní prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dodavatelů.

7.8 Poskytovatel není odpovědný za nesplnění svých povinností ani za prodlení s jejich plněním, pokud je to v důsledku nesplnění povinností ze strany externích poskytovatelů připojení (telefonních, faxových nebo internetových) nebo v důsledku nefunkčnosti zdrojů energie nebo serveru, bez ohledu na to, zda jsou takové důvody přímé nebo nepřímé.

Článek 8 – Doručování

8.1 Smluvní strany se dohodly, že veškerá oznámení, právní úkony nebo jiné informace dle této Smlouvy bude Objednatel doručovat Poskytovateli na adresu:

STAFFINO s. r. o., Teslova 26, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, nebo

na e-mailovou adresu [email protected].

8.2 Smluvní strany se dohodly, že veškerá oznámení, právní úkony nebo jiné informace dle Smlouvy nebo těchto Podmínek bude Poskytovatel doručovat Objednavateli na poštovní adresu nebo e-mailovou adresu, kterou Objednavatel uvedl prostřednictvím Webové aplikace nebo v písemné smlouvě.

Článek 9 – Doba trvání Smlouvy a ukončení Smlouvy

9.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

9.2 Smlouva může být ukončena pouze z následujících důvodů:

(a) uplynutím doby, na kterou Objednatel zaplatil za používání Webové aplikace;

(b) vzájemnou písemnou dohodou Smluvních stran;

(c) odstoupením, povoluje-li to zákon nebo smlouva;

(d) písemnou výpovědí jedné ze Smluvních stran; výpovědní lhůta je 1 měsíc a začíná běžet poslední den měsíce, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně;

(e) písemnou výpovědí Objednatele podle bodu 11.2.

9.3 Bez ohledu na důvody skončení Smlouvy Objednatel nemá právo nárokovat si vrácení již uhrazené ceny ani její části.

9.4 K výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy se bude přihlížet pouze v případě, že je doručována poštou, kurýrní službou nebo osobně.

9.5 Po skončení Smlouvy zůstávají v platnosti práva a povinnosti Smluvních stran, které podle obecně závazných právních předpisů a této Smlouvy mají trvat i po skončení trvání této Smlouvy. K vyloučení pochybností, mezi taková práva a povinnosti patří zejména závazky zachování mlčenlivosti, finanční nároky, nároky na náhradu škody a ostatní nároky, které svou povahou nezanikají ukončením doby platnosti Smlouvy.

Článek 10 – Zpracování osobních údajů poskytnutých Objednatelem

10.1 Tato Smlouva také představuje smlouvu o zpracování údajů mezi Objednatelem (jako provozovatelem) a Poskytovatelem (jako zprostředkovatelem) v souladu s jakýmkoli zákonem, který chrání nebo upravuje zpracování osobních údajů, mimo jiné včetně Nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osob (obecné nařízení o ochr

ane údajů („GDPR“), jakož i jakékoliv platné národní legislativy členských států EU, jakou je slovenský zákon č. 1/2003. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů („Platné právní předpisy o ochraně údajů“).

10.2 Účelem zpracování je hodnotit, a tím zlepšovat kvalitu služeb Objednatele poskytovaných dotčenými osobami nebo dotčeným osobám. Osobní údaje budou zpracovávány od začátku platnosti Smlouvy do ukončení platnosti Smlouvy podle bodu 9 této Smlouvy nebo do první výzvy Objednatele podle bodu 10.18 této Smlouvy.

10.3 Dotčenými osobami zpracování uvedeného v tomto dokumentu jsou:

(a) Zaměstnanci Objednatele, jejichž osobní údaje byly poskytnuty Poskytovateli v souvislosti s jejich zaměstnaneckým poměrem u Objednatele, na právním základě jeho oprávněného zájmu hodnotit a zlepšovat poskytované služby nebo na základě zajištění souladu se zákonnými povinnostmi, pokud takové existují ve smyslu Platných právních předpisů o ochraně dat; a

(b) Zákazníci Objednatele, jejichž osobní údaje byly poskytnuty Poskytovateli v souvislosti se službami poskytovanými Objednatelem, na právním základě jeho oprávněného zájmu hodnotit a zlepšovat poskytované služby nebo na základě souhlasu Zákazníka.

10.4 Poskytovatel bude zpracovávat následující osobní údaje dotčených osob, které poskytne Objednatel:

(a) jméno, příjmení, titul, e-mailová adresa, pracovní identifikační číslo, pracovní pozice, fotografie, jazykové dovednosti Zaměstnance Objednatele, a

(b) kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa, telefonní číslo a/nebo jiné osobní údaje Zákazníků Objednatele.

10.5 Poskytovatel nesmí bez souhlasu Objednatele přenášet osobní údaje zpracovávané jménem Objednatele do států mimo EU/EHP ani do mezinárodní organizace.

10.6 Osobní údaje budou uchovávány v informačním systému.

10.7 Objednatel se zavazuje zajistit, aby pro zpracování osobních údajů podle této Smlouvy existoval právní základ.

10.8 Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s dokumentovanými pokyny Objednatele a v souladu s touto Smlouvou a Platnými právními předpisy o ochraně údajů. Pokud by podle názoru Poskytovatele provedení pokynu daného Objednatelem znamenalo porušení této Smlouvy nebo Platných právních předpisů o ochraně údajů, Poskytovatel o tom neprodleně písemně uvědomí Objednatele. V takovém případě Poskytovatel pozastaví provedení pokynu, dokud Objednatel písemně nebo prostřednictvím e-mailu daný pokyn nepotvrdí.

10.9 Poskytovatel poskytne Objednateli takovou součinnost a spolupráci, jakou může Objednatel přiměřeně požadovat, aby umožnil Objednateli plnit si jakékoli povinnosti, které Objednatel má ve vztahu k osobním údajům, mimo jiné včetně poskytování jakékoli pomoci při podávání oznámení o porušení ochrany údajů, posouzení vlivu na ochranu údajů a předchozích konzultacích Objednatele tak, jak to vyžadují Platné právní předpisy o ochraně údajů, nebo jiné závazné zákonné povinnosti, mezi které mohou patřit soudní spory a odpovědi na závazné příkazy příslušného soudu nebo regulačního orgánu.

10.10 Objednatel má výlučné právo rozhodovat o reakci na práva uplatňovaná dotčenými osobami. Poskytovatel bez zbytečného prodlení postoupí Objednavateli všechny požadavky dotčených osob. Bez ohledu na uvedené, Poskytovatel poskytne součinnost při plnění jakýchkoli práv dotčených osob, pokud tato práva souvisí se zpracováním osobních údajů ze strany Poskytovatele tak, jak bude Objednatel přiměřeně požadovat, včetně (i) splnění jakéhokoli požadavku Objednatele, který vyžaduje, aby Objednatel co nejdříve změnil, převedl nebo vymazal osobní údaje, a (ii) přijetí přiměřených a vhodných technických a organizačních opatření k zajištění spolupráce a součinnosti Objednateli při plnění jeho povinností reagovat na žádosti o uplatnění práv dotčených osob přijatých Objednatelem nebo jinou osobou jeho jménem.

10.11 Vzhledem k povaze zpracování se Poskytovatel zavazuje, že přijme přiměřená technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň bezpečnosti přiměřenou riziku, a poskytne Objednateli pomoc, pokud je to možné, s plněním povinnosti Objednatele reagovat na žádosti o uplatnění práv dotčených osob.

10.12 Poskytovatel přijme přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost jakékoli osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje, a zajistí, aby se tyto osoby písemně zavázaly zachovávat mlčenlivost nebo aby se na ně vztahovala přiměřená povinnost mlčenlivosti a povinnost jednat v souladu s Platnými právními předpisy o ochraně údajů.

10.13 Poskytovatel bude Objednatele informovat bez zbytečného prodlení, v každém případě nejpozději do 72 hodin, o jakémkoli ověřeném porušení bezpečnosti údajů vedoucím k náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému zveřejnění nebo neoprávněnému přístupu k osobním údajům, které přenáší, uchovává nebo jinak zpracuje Poskytovatel nebo jeho subdodavatelé.

10.14 Poskytovatel je obecně oprávněn zapojit, přenášet a zpřístupňovat jakékoli osobní údaje jiné osobě (včetně jakéhokoli jiného zprostředkovatele) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Poskytovatel je povinen informovat Provozovatele o svém záměru pověřit (nebo změnit) takovou třetí stranu zveřejněním příslušné informace v rámci Webové aplikace STAFFINO na stránce www.staffino.com/cs/podminky/sub-processors-cz/ minimálně dva týdny před datem zamýšleného začátku takového pověření. Provozovatel může vůči takovému zamýšlenému pověření namítat podáním písemného oznámení bez zbytečného prodlení po zveřejnění takové informace. Důvody námitky musí být konkrétní a přiměřené. Poskytovatel i nadále nese plnou odpovědnost vůči Objednateli za splnění povinností subdodavatele dle této Smlouvy.

10.15 Objednatel má právo přiměřeně zkontrolovat nebo ověřit dodržování této Smlouvy ze strany Poskytovatele. Za tímto účelem Poskytovatel poskytne Objednateli nebo určené třetí straně přístup do svých provozních prostor během svých běžných pracovních hodin a bez zbytečného prodlení zpřístupní veškeré informace potřebné k prokázání souladu s touto Smlouvou podle přiměřených požadavků Objednatele. Objednatel písemně oznámí Poskytovateli jakýkoli takový audit nebo kontrolu nejméně 10 pracovních dnů předem.

10.16 V případě, že Poskytovatel pověří jinou stranu v souladu s tímto bodem 10.14 této Smlouvy, vztahují se na tuto druhou stranu povinnosti ohledně úrovně ochrany údajů definované touto Smlouvou, které jí budou uloženy na základě písemné smlouvy, jako je např. smlouva o zpracování údajů.

10.17 Zpracování osobních údajů skončí automaticky po ukončení platnosti Smlouvy nebo po dokončení poslední činnosti zpracování provedené podle v ní definovaných podmínek.

10.18 Po doručení první výzvy Objednatele, avšak nejpozději po ukončení této Smlouvy, Poskytovatel v souladu s rozhodnutím Objednatele vymaže nebo vrátí Objednateli všechny zpracovávané osobní údaje a vymaže všechny stávající kopie, pokud právní předpisy platné pro Poskytovatele nevyžadují delší dobu uchovávání. Poskytovatel poskytne jakýkoli důkaz o vymazání osobních údajů, který Objednatel přiměřeně požaduje.

Článek 11 – Všeobecná ustanovení

11.1 Poskytovatel je oprávněn kdykoli změnit a doplnit tyto Podmínky. Změna Podmínek je platná a účinná, a tím závazná pro obě Smluvní strany, pokud není dohodnuto pozdější datum, v první pracovní den následující po dni, kdy byly Objednateli doručeny změněné Podmínky nebo mu byla oznámena změna Podmínek s informací, kde se může se změněnými Podmínkami seznámit.

11.2 Pokud Objednatel nesouhlasí se změnou Podmínek, může Smlouvu ukončit s okamžitou účinností dříve, než změněné Podmínky nabudou účinnosti. Použití Webové aplikace ze strany Objednatele poté, co změněné Podmínky nabudou účinnosti, se považuje za souhlas Objednatele se změnou Podmínek.

11.3 Podrobnosti o zpracování osobních údajů Objednatele a Zaměstnanců v souvislosti s používáním Webové aplikace jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů Poskytovatele, které jsou k dispozici na stránce www.staffino.com/cs/podminky/ochrana-osobnich-udaju/

11.4 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy vyplývající z této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky a jakýkoli spor vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní spadá pod pravomoc soudů České republiky.

11.5 Všechna práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatele vyplývající ze Smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. Poskytovatel je oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí stranu, přičemž tato práva budou patřit dané třetí straně, na kterou byla práva a povinnosti převedena, jakož i jejím právním nástupcem, a Objednatel s tím výslovně souhlasí.

11.6 V případě, že se některé z ustanovení Smlouvy stane neplatné nebo neúčinné, tato neplatnost nebo neúčinnost nebude mít vliv na ostatní ustanovení Smlouvy, a Poskytovatel nahradí toto neplatné nebo neúčinné ustanovení platným a účinným ustanovením, přičemž zachová ekonomický a právní účel a význam daného sporného ustanovení.

11.7 Poskytovatel a Objednatel jsou povinni nezveřejňovat údaje a informace, které získají během vzájemné spolupráce, třetím stranám. Poskytovatel může použít údaje pro přípravu různých statistik nebo výzkumu.

11.8 Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25. května 2018.