Skip to content Skip to footer
Podmínky

Zásady ochrany osobních údaju

Ve společnosti STAFFINO nám velmi záleží na ochraně vašich osobních údajů. Proto se veškeré osobní údaje zpracovávají v souladu se všemi platnými předpisy o ochraně údajů, jako je Nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů („GDPR“), jakož is příslušnými národními předpisy a standardy .

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vycházejí z takových regulačních povinností a vysvětlují, jak zpracováváme osobní údaje při poskytování našich služeb našim Zákazníkům a Objednatelům.

1. KDO JSME A JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Toto jsme my: STAFFINO s. r. o., se sídlem Volgogradská 84, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČ: 47 645 407, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Prešov, oddíl: Sro, vložka č.. 31750/P (dále jen „STAFFINO“).

Naší hlavní činností je sběr, analýza a správa údajů o (i) hodnocení provozů, společností, oddělení, veřejných institucí (dále jen „Provozy“) a (ii) hodnocení zaměstnanců nebo jiných osob působících v rámci Provozu (dále jen „Zaměstnanci“) , které poskytují nezávislé třetí osoby, které mají nedávnou zkušenost s daným Provozem a jeho Zaměstnancemi (dále jen „Zákazníci“).

Snažili jsme se, aby tyto zásady byly co nejjednodušší a uživatelsky nejpřijatelnější; pokud však po jejich přečtení budete mít jakékoli další dotazy, neváhejte a kontaktujte nás, a to buď přímo na našem sídle: Teslova 26, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, nebo e-mailem na: [email protected].

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

a) Jako provozovatel zpracováváme osobní údaje našich Zákazníků a našich Objednatelů. Tyto osobní údaje zahrnují zejména identifikační a kontaktní údaje, jako je jméno, příjmení, přezdívka, e-mail, telefonní číslo. Naši Zákazníci nám mohou poskytnout i jiné veřejně dostupné osobní údaje prostřednictvím partnerských sociálních sítí.

b) Jako zprostředkovatel zpracováváme ve prospěch našich Objednavatelů osobní údaje jejich Zaměstnanců (nebo smluvních pracovníků) a jejich Zákazníků. Osobní údaje Zaměstnanců Objednatele obvykle zahrnují jejich jména, příjmení, tituly, e-maily, pracovní identifikační čísla, pracovní pozice, fotografie a jazykové dovednosti. Osobní údaje Zákazníků Objednatele obvykle zahrnují kontaktní údaje. e-mail nebo telefonní číslo, ale můžeme zpracovávat i jiné osobní údaje v závislosti na tom, co nám Objednatel poskytuje.

3. JAK A PROČ ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje našich Zákazníků, Objednatelů a jejich Zaměstnanců se vždy shromažďují a používají pro stanovené účely a v souladu s příslušnými právními předpisy. Proto,

a) na právním základě plnění smlouvy používáme osobní údaje našich Zákazníků, které nám byly poskytnuty při registraci a/nebo přihlášení do naší Webové aplikace v souladu s Podmínkami užívání Webové aplikace Staffino („Podmínky“) pro účely správné identifikace, následného používání Webové aplikace a poskytování aktualizací Webové aplikace, které se netýkají marketingu. Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem a neposkytnutí údajů nám znemožní poskytnout našim Zákazníkům naše služby;

b) na právním základě plnění smlouvy používáme osobní údaje našich Objednatelů, které nám byly poskytnuty při registraci a/nebo přihlášení do naší Webové aplikace v souladu s Podmínkami pro účely správné identifikace a následného používání Webové aplikace a poskytování nemarketingových informací o Webové aplikaci. Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem a neposkytnutí údajů nám znemožní poskytnout našim Objednatelům naše služby;

c) na právním základě oprávněných zájmů Objednatele (zlepšení zákaznického servisu) a – v závislosti na rozsahu poskytovaných údajů – dodržování zákonných povinností můžeme jako zprostředkovatel použít osobní údaje Zaměstnance našeho Objednatele, které nám poskytl Objednatel, pro účely zprostředkování digitální zpětné vazby od Zákazníků pro Objednavatele a jeho Zaměstnanců. Za tímto účelem jsou některé osobní údaje zveřejněny online prostřednictvím naší Webové aplikace, a to včetně jména, pracovní pozice, pracoviště a fotografie. Poskytnutí údajů není smluvním ani zákonným požadavkem a neposkytnutí údajů nám znemožní poskytnout našim Objednatelům naše služby. Zaměstnanci Objednatele mohou namítat proti zpracování jejich osobních údajů na základě oprávněných zájmů Objednatele;

d) na právním základě oprávněných zájmů Objednatele (zlepšení zákaznického servisu) nebo souhlasu můžeme jako zprostředkovatel použít osobní údaje Zákazníků našeho Objednatele, které nám poskytl Objednatel, pro účely vyžádání a zprostředkování zpětné vazby Zákazníků pro Objednatele a jeho zaměstnance. Poskytnutí údajů není smluvním ani zákonným požadavkem a neposkytnutí údajů nebude mít žádné negativní důsledky pro Zákazníka, ale znemožní nám poskytovat našim Objednatelům naše služby. Zákazníci Objednatele mohou namítat proti zpracování jejich osobních údajů na základě oprávněných zájmů Objednatele nebo mohou odvolat svůj souhlas se zpracováním;

e) na právním základě našich oprávněných zájmů (přímý marketing) můžeme použít osobní údaje našich Zákazníků (s výjimkou Zákazníků, jejichž osobní údaje nám byly poskytnuty našimi Objednateli pro účely vyžádaného hodnocení), Objednatelů a jejich Zaměstnance pro účely propagace našich služeb elektronickými prostředky. Poskytnutí údajů není smluvním ani zákonným požadavkem a neposkytnutí údajů nebude mít žádné negativní důsledky. Zákazníci, Objednavatelé a jejich Zaměstnanci mohou namítat proti zpracování jejich osobních údajů pro marketingové účely na základě oprávněných zájmů. V případě jakékoli námitky přestaneme používat tyto údaje pro marketingové účely;

f) na právním základě dodržování zákonných povinností můžeme použít osobní údaje našich Zákazníků, Objednatelů a jejich Zaměstnanců za účelem dodržení platných zákonných povinností, například předpisů o archivaci. Poskytnutí údajů je zákonným požadavkem a neposkytnutí údajů nám znemožní dodržet tyto zákonné povinnosti;

g) na právním základě našich oprávněných zájmů, zejména v zájmu zlepšování našich služeb a ochrany našich zákonných práv a zájmů, můžeme použít osobní údaje našich Zákazníků, Objednatelů a jejich zaměstnanců pro účely zlepšování našich služeb a založení, uplatnění nebo obrany právních nároků;

h) na základě právního důvodu souhlasu můžeme použít osobní údaje uvedené v souhlasu pro účely uvedené v souhlasu. Poskytnutí údajů není nikdy povinné a dotyčná osoba může odmítnout udělit souhlas nebo jej později odvolat bez jakýchkoli negativních důsledků.

Zaručujeme, že vaše osobní údaje se použijí pouze pro určené účely nebo pro slučitelné účely v souladu s platnými předpisy.

Zároveň se zavazujeme, že vaše osobní údaje nepřeneseme do třetích zemí, mimo EU ani do žádné mezinárodní organizace.

4. JAK SDÍLEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje, které zpracováváme, se poskytují jiným osobám pouze v rámci zákona a na základě přiměřených dohod zajišťujících adekvátní ochranu.

4.1 Pověření zprostředkovatelé nebo subdodavatelé

Spolupracujeme s různými obchodními partnery, kteří nám pomáhají poskytovat a zlepšovat naše služby. Osobní údaje, které sdílíme s takovými partnery, se zpracovávají pouze v souladu s našimi výslovnými pokyny a podléhají přísné povinnosti zachování mlčenlivosti. Se souhlasem Objednatele můžeme využít i subdodavatele.

4.2 Naši partneři nám pomáhají zejména při (i) poskytování našich služeb, (ii) uchovávání dat, (ii) marketingové komunikaci, (iii) softwarovém inženýrství a programování, (iv) designu, (v) získávání nových klientů, prodeji a podpoře, (vi) poradenství a analýze zkušeností zákazníků, atp.

4.3 Ostatní příjemci

Zpracované osobní údaje poskytujeme i právnickým osobám, fyzickým osobám a státním a veřejným orgánům, pokud se v dobré víře domníváme, že přístup k takovým údajům, jejich používání, uložení nebo zpřístupnění je přiměřeně nezbytné pro:

a) dodržení příslušného právního předpisu, právního postupu nebo oficiální žádosti státního orgánu nebo orgánu veřejné moci;

b) plnění a vymáhání příslušných smluvních podmínek;

c) předcházení podvodům, vyšetřování podvodných, technických nebo bezpečnostních incidentů;

d) ochranu práv nebo zájmů naší společnosti, našich Objednatelů, našich Zákazníků nebo veřejnosti ve smyslu zákonných požadavků nebo povolení.

Při sdílení osobních údajů vždy zajistíme, že neposkytneme více informací, než je naprosto nezbytné pro daný účel.

5. PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍCH ÚDAJŮM A JEJICH KONTROLA

Platné právní předpisy zaručují dotčeným osobám určitá práva týkající se ochrany osobních údajů. Tato práva můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů uvedených výše. V závislosti na tom, zda v souvislosti s konkrétní dotyčnou osobou jednáme jako provozovatel nebo zprostředkovatel, buď (i) vyřídíme vaši žádost přímo, nebo (ii) vaši žádost předáme příslušnému Objednateli, který jedná jako provozovatel, a na jeho požádání mu pomůžeme tuto žádost. vybavit. Pokud jednáme jako provozovatel, pokusíme se vaši žádost vyřídit co nejdříve, budeme se však vždy snažit odpovědět maximálně do jednoho měsíce od přijetí žádosti. Vzhledem ke složitosti a počtu žádostí můžeme tuto lhůtu k vyřízení prodloužit o další dva měsíce.

Pokud je žádost zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, můžeme vám účtovat administrativní poplatek nebo odmítnout reagovat na vaši žádost. Kromě tohoto případu můžete svá práva uplatňovat bezplatně. V případě pochybností vás můžeme požádat o další ověření vaší totožnosti.

Dotčené osoby mají garantována zejména tato práva:

a) Právo na přístup k údajům

Jako dotyčná osoba máte právo požadovat potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud ano, požádat o kopii těchto osobních údajů spolu s dodatečnými informacemi uvedenými v článku 15 GDPR.

b) Právo na opravu údajů

V zájmu zpracování přesných osobních údajů vás žádáme, abyste nám sdělili jakékoli změny vašich osobních údajů. V případě, že zpracováváme nepřesné nebo neaktuální údaje, opravíme je na základě vaší žádosti.

c) Právo na výmaz údajů

Pokud vaše situace splňuje podmínky článku 17 GDPR, máte právo požadovat vymazání vašich osobních údajů. Například vymazání vašich osobních údajů můžete požádat, pokud jste odvolali svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný další právní základ pro zpracování, nebo pokud zpracováváme vaše osobní údaje protiprávní, nebo pokud již osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány. Osobní údaje však nevymažeme, pokud je potřebujeme k založení, uplatnění nebo obraně právních nároků.

d) Právo na omezení zpracovávání údajů

Pokud vaše situace splňuje podmínky článku 18 GDPR, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Například o omezení zpracování můžete požádat tehdy, pokud zpochybňujete přesnost osobních údajů nebo je-li zpracování protiprávní a namítáte vůči vymazání osobních údajů a místo toho požadujete omezení jejich používání. Zpracování osobních údajů však neomezíme úplně, pokud je potřebujeme k založení, uplatnění nebo obraně našich právních nároků.

e) Právo na přenosnost údajů

Pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo plnění smlouvy uzavřené s vámi a zpracování se provádí automatizovaným způsobem, máte právo získat od nás vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud si to přejete a pokud je to technicky možné, máte také právo požadovat, abychom tyto údaje přenesli přímo k jinému provozovateli.

f) Právo namítat

Jako zúčastněná osoba máte právo namítat z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace vůči zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů včetně profilování. Na základě vaší žádosti omezíme zpracování osobních údajů, pokud neprokážeme přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které jsou převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami. Pokud převáží vaše zájmy, práva a svobody, vaše osobní údaje vymažeme.

Pokud byste namítali vůči zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely, vaše osobní údaje vždy vymažeme a přestaneme je zpracovávat pro tento účel.

g) Právo podat stížnost

Pokud si myslíte, že naše zpracování vašich osobních údajů porušuje směrnici GDPR, jako dotyčná osoba máte právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu, a to konkrétně v členském státě EU vašeho bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení. Na území Slovenské republiky plní roli dozorového orgánu Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky se sídlem Hraniční 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, webová stránka www.dataprotection.gov.sk, telefon: +421/2/3231 3214.

h) Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Odvolání souhlasu však nebude mít vliv na zpracování provedené před vaším odvoláním souhlasu.

6. ODKUD POCHÁZEJÍ OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje, které zpracováváme, jsou shromážděny buď od (i) našich Objednatelů, kteří mohou být vaším zaměstnavatelem nebo poskytovatelem služeb, nebo (ii) přímo od vás.

Pokud se do naší Webové aplikace dostanete prostřednictvím vaší sociální sítě, s vaším souhlasem zpracováváme vaše osobní údaje veřejně dostupné v této sociální síti.

7. JAK DLOUHO A KDE UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

V závislosti na právním základu a účelu zpracování uchováváme vaše osobní údaje po celou dobu. Obecně zpracováváme a uchováváme vaše osobní údaje:

a) na základě souhlasu během doby uvedené v souhlasu, resp. dokud svůj souhlas neodvoláte;

b) na základě dodržování zákonných povinností, dokud máme povinnost vaše osobní údaje uchovávat ve smyslu zákona;

c) na základě plnění smlouvy, do ukončení plnění smlouvy (poskytování služeb) nebo do ukončení platnosti předsmluvních opatření;

d) na základě oprávněných zájmů, dokud jsou tyto zájmy nadřazeny vašim právům a zájmům, resp. do ukončení plnění smlouvy (poskytování služeb).

Po uplynutí uvedené doby budeme moci osobní údaje zpracovávat a uchovávat pouze pro slučitelné účely nebo pro zvláštní účely, jako například statistika nebo archivace.

Osobní údaje jsou vždy uchovávány pouze na našich pevných discích, serverech nebo na serverech našich spolehlivých obchodních partnerů, jako jsou poskytovatelé cloudových služeb.

8. ZMĚNY ZÁSAD

Vyhrazujeme si právo průběžně měnit tyto Zásady ochrany osobních údajů, zejména v důsledku legislativních změn nebo jiných změn způsobů a účelů zpracování. Vaše práva vyplývající z těchto Zásad ochrany osobních údajů nebudou v důsledku toho omezena. Pokud dojde k zásadním změnám těchto Zásad ochrany osobních údajů, předem vás budeme přiměřeným způsobem informovat.

Chci demo zdarma

Vyplňte formulář, chvilku počkejte a zašleme vám přístupy k demo účtu