Späť na domovskú stránku >

Všeobecné podmienky používania Webovej aplikácie Staffino

(ďalej ako „Podmienky“)

STAFFINO s. r. o. so sídlom: Volgogradská 84, 080 01 Prešov, IČO: 47 645 407, zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Prešov, oddiel Sro, vložka č. 31750/P (ďalej ako „Poskytovateľ“) zabezpečuje zber, analýzu a manažment údajov o (i) hodnotení prevádzok, spoločností, oddelení, verejných inštitúcií (ďalej ako „prevádzky“) a (ii) hodnotení zamestnancov alebo iných osôb pôsobiacich na prevádzke (ďalej ako „zamestnanci“), pričom tieto hodnotenia poskytujú nezávislé tretie osoby s čerstvou skúsenosťou z prevádzok, resp. so zamestnancami (ďalej ako „zákazníci“).

Tieto Podmienky vymedzujú v Časti A základné práva a povinnosti zákazníkov používajúcich Webovú aplikáciu a v Časti B obchodné podmienky a vzťahy medzi Poskytovateľom a podnikateľom (alebo inou osobou), (i) ktorého prevádzky alebo zamestnanci sú hodnotení zákazníkmi a (ii) ktorý chce užívať Webovú aplikáciu popísanú v článku 2 Časti B týchto Podmienok (ďalej ako „Objednávateľ“). Akceptovaním týchto Podmienok uzatvára zákazník (podľa Časti A) resp. Objednávateľ (podľa Časti B) zmluvu s Poskytovateľom (ďalej ako „zmluva“).

Hodnotenia zákazníkov sú sprístupnené aj ostatným zákazníkom, podľa nastavenia Objednávateľa. Objednávateľovi sú prostredníctvom Webovej aplikácie sprístupnené všetky hodnotenia bez ohľadu na to, či sú pozitívne alebo negatívne.

ČASŤ A - ZÁKAZNÍK

Článok 1 – Uzavretie zmluvy

Táto Časť A Podmienok predstavuje dohodu o právach a povinnostiach Poskytovateľa a zákazníka používajúceho Webovú aplikáciu a jej prijatím dochádza medzi Poskytovateľom a zákazníkom k uzatvoreniu zmluvy. Zákazník prijíma návrh na uzavretie zmluvy momentom, (i) keď akceptuje tieto Podmienky na internetovej stránke Poskytovateľa, alebo (ii) kliknutím na akceptačný link, ktorý mu zaslal Poskytovateľ spolu s Podmienkami (alebo odkazom na Podmienky), alebo (iii) prvým použitím prihlasovacích údajov, ktoré mu zaslal Poskytovateľ spolu s Podmienkami (alebo odkazom na Podmienky).

Článok 2 – Predmet zmluvy

 1. Predmetom zmluvy podľa tejto Časti A je záväzok Poskytovateľa udeliť zákazníkovi, za podmienok uvedených v tejto časti Podmienok, bezodplatnú, nevýhradnú a územne neobmedzenú licenciu na používanie webovej aplikácie Staffino, prostredníctvom ktorej môže zákazník hodnotiť prevádzky, produkty, služby resp. zamestnancov Objednávateľa (ďalej ako „Webová aplikácia“). Predmetom zmluvy je ďalej záväzok Poskytovateľa zabezpečovať riadne fungovanie Webovej aplikácie tak, aby sa hodnotenia prevádzok a zamestnancov Objednávateľa zobrazovali Objednávateľovi prostredníctvom Webovej aplikácie.

Článok 3 – Užívanie Webovej aplikácie

 1. Do Webovej aplikácie sa ako zákazník môžete prihlásiť prostredníctvom: a) Vášho profilu na sociálnej sieti, ktorej používanie Webová aplikácia aktuálne podporuje; b) registračného formulára na webovej stránke Poskytovateľa.

Zákazník vyhlasuje, že sa s fungovaním Webovej aplikácie a jej funkcionalitami riadne oboznámil a že licenciu podľa týchto Podmienok získava na Webovú aplikáciu v stave, v akom sa nachádza.

Zákazník je na základe zmluvy oprávnený bezodplatne používať každú rozmnoženinu Webovej aplikácie:

a) na teritoriálne neobmedzenom území; b) počas trvania zmluvy; c) na účely, na ktoré je Webová aplikácia určená, t.j. najmä na tie, ktoré sú uvedené v bode 2.1 vyššie.

Zákazník sa zaväzuje, že nebude Webovú aplikácie používať iným spôsobom alebo na iný na účel, ako sú spôsob a  účel popísaný v týchto Podmienkach alebo na internetových stránkach Poskytovateľa. Zákazník sa zaväzuje najmä, (nie však výlučne) k tomu, že:

a) nepodrobí Webovú aplikáciu tzv. spätnej analýze, t.j. nesmie akokoľvek využiť znalosti o myšlienkach, postupoch, štruktúre, algoritme a použitých metódach, na ktorých je Webová aplikácia založená alebo ktoré obsahuje, b) nebude obchádzať zabezpečenie alebo bezpečnostné systémy Webovej aplikácie; c) nebude získavať prístup k Webovej aplikácii podvodným spôsob, či iným spôsobom, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi; d) nebude získavať prístup k účtom iných klientov Poskytovateľa; e) nebude používať Webovú aplikáciu spôsobom iným, ako bol spôsob povolený Poskytovateľom. s výnimkou prípadov, kedy k tomu dá Poskytovateľ výslovný a nespochybniteľný súhlas alebo v prípade, ak má na takéto konanie zákazník právo priamo zo zákona.

Článok 4 – Práva a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník výslovne súhlasí, aby poskytovateľ a objednávateľ sprístupnili, resp. ktokoľvek z nich sprístupnil, hodnotenie zákazníka tretím osobám, a to aj s uvedením profilovej fotografie zákazníka a jeho prihlasovacieho mena do Webovej aplikácie alebo jeho mena a priezviska alebo prezývky.

 2. Zákazník sa zaväzuje nezverejňovať prostredníctvom Webovej aplikácie hodnotenia, údaje, fotografie, či akýkoľvek iný obsah:

a) ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, > etickými normami a dobrými mravmi alebo ktorý ohrozujú verejný > poriadok;

b) ktorý môžu poškodiť dobré meno alebo dobrú povesť Poskytovateľa > alebo iných osôb,

c) ktoré sú zavádzajúce alebo nepravdivé;

d) u ktorých pri vynaložení náležitej starostlivosti je zrejmé, že > svojou kvalitou a obsahom nezodpovedajú záujmom Poskytovateľa, > technickým požiadavkám Poskytovateľa, prípadne účelu Webovej > aplikácie;

e) ktoré môžu zasahovať do práv a právom chránených záujmov > Poskytovateľa alebo tretích osôb.

Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za hodnotenia, či akýkoľvek iný obsah, ktorý prostredníctvom Webovej aplikácie zákazník zverejní.

Zákazník sa zaväzuje, že nezneužije prístupové údaje do Webovej aplikácie ani neumožní ich zneužitie ani prístup do Webovej aplikácie tretím osobám.

Článok 5 – Osobné údaje

 1. Údaje, ktoré zákazník uvedie v registračnom formulári (článok 3.1 e)) resp. údaje, ku ktorých zdieľaniu s tretími osobami pri prihlasovaní k používaniu Webovej aplikácie dal zákazník súhlas prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti, bude Poskytovateľ spracúvať na účel: a) umožnenia používania Webovej aplikácie podľa týchto Podmienok; b) zasielania správ o aktuálnych informáciách týkajúcich sa Webovej aplikácie v prípade.

Osobné údaje, spracúvané podľa článku 5.1 Podmienok vyššie, budú zverejňované prostredníctvom Webovej aplikácie. Tieto osobné údaje nebudú Poskytovateľom prenášané do tretích krajín.

Podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení má zákazník ako dotknutá osoba právo od Poskytovateľa žiadať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje zákazníka spracúvané;

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných > údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) > až e) druhý až šiesty bod vyššie uvedeného zákona;

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z > ktorého získal Poskytovateľ osobné údaje zákazníka na spracúvanie;

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam zákazníkových osobných > údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

e) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych > osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

f) likvidáciu osobných údajov zákazníka, ktorých účel spracúvania sa > skončil;

g) likvidáciu osobných údajov zákazníka, ktoré sú predmetom > spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;

h) blokovanie osobných údajov zákazníka z dôvodu odvolania súhlasu pred > uplynutím času jeho platnosti;

i) ako aj ďalšie práva uvedené v zákone.

Zákazník môže súhlas na spracúvanie osobných údajov na účel podľa článku 5.1 b) týchto Podmienok kedykoľvek odvolať žiadosťou doručenou Poskytovateľovi.

Článok 6 – Doručovanie

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, právne úkony, či iné informácie, podľa tejto zmluvy bude zákazník doručovať Poskytovateľovi na adresu:

STAFFINO s. r. o.: Volgogradská 84, 080 01 Prešov alebo na e-mailovú adresu: tomas@staffino.com. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, právne úkony, či iné informácie, podľa zmluvy a týchto Podmienok bude Poskytovateľ doručovať zákazníkovi na adresu alebo na e-mailovú adresu, ktorú uviedol prostredníctvom Webovej aplikácie.

Článok 7 – Doba trvania zmluvy a skončenie zmluvy

 1. Zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú.

Zmluva môže skončiť len z nasledovných dôvodov:

a) výpoveďou s okamžitou účinnosťou, a to tak Poskytovateľom, ako aj > zákazníkom, a to aj bez uvedenia dôvodu;

b) dohodou Poskytovateľa a zákazníka.

Po skončení zmluvy zákazník nebude mať ďalej možnosť používať Webovú aplikáciu.

Článok 8 – Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť a doplniť Podmienky. Zmena Podmienok je platná, účinná a tým záväzná pre obe zmluvné strany, pokiaľ nie je uvedený neskorší dátum, prvým pracovným dňom nasledujúcom po dni, kedy boli zákazníkovi zmenené Podmienky doručené alebo mu bola oznámená zmena Podmienok s informáciou, kde sa môže so zmenenými Podmienkami, ktoré sú dostupné, oboznámiť.

Pokiaľ zákazník nesúhlasí so zmenou Podmienok, môže zmluvu vypovedať pred účinnosťou zmeny podmienok, a to s okamžitou účinnosťou. Použitie Webovej aplikácie po účinnosti zmeny Podmienok znamená súhlas zákazníka so zmenou Podmienok.

Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a v prípade, ak na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou dôjde k sporu, právomoc prejednať a rozhodnúť o tomto spore s konečnou platnosťou bude mať príslušný súd Slovenskej republiky.

ČASŤ B - OBJEDNÁVATEĽ

Článok 1 – Uzavretie zmluvy

1.1 Táto časť B) Podmienok predstavuje dohodu o právach a povinnostiach Poskytovateľa a Objednávateľa a jej prijatím dochádza medzi Poskytovateľom a Objednávateľom k uzatvoreniu zmluvy.

1.2 Objednávateľ prijíma návrh na uzavretie zmluvy momentom, (i) keď akceptuje tieto Podmienky na internetovej stránke Poskytovateľa, alebo (ii) kliknutím na akceptačný link, ktorý mu zaslal Poskytovateľ spolu s Podmienkami (alebo odkazom na Podmienky), alebo (iii) prvým použitím prihlasovacích údajov, ktoré mu zaslal Poskytovateľ spolu s Podmienkami (alebo odkazom na Podmienky).

1.3 Ak Poskytovateľ uzavrie s Objednávateľom písomnú zmluvu, jej neoddeliteľnou súčasťou budú tieto Podmienky.

1.4 Vždy, keď sa v týchto Podmienkach odkazuje na zmluvu, má sa na mysli písomná zmluva (ak bola uzavretá), tieto Podmienky a prípadne osobitné dohody medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.

Článok 2 – Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa udeliť Objednávateľovi, za podmienok uvedených v týchto Podmienkach, nevýhradnú licenciu na používanie Webovej aplikácie, prostredníctvom ktorej môže Objednávateľ sledovať hodnotenia svojich prevádzok (ktorých počet si dohodol s Poskytovateľom, a to bez ohľadu na formu dohody) a hodnotenia zamestnancov, zverejňovať fotky svojich prevádzok a zamestnancov a pod. a to pre všetky rozmnoženiny Webovej aplikácie, ktoré budú poskytnuté, resp. sprístupnené, Objednávateľovi Poskytovateľom.

2.2 Predmetom zmluvy je ďalej záväzok Poskytovateľa zabezpečovať riadne fungovanie Webovej aplikácie tak, aby sa hodnotenia prevádzok a zamestnancov Objednávateľa zobrazovali Objednávateľovi prostredníctvom Webovej aplikácie.

2.3 Za plnenie poskytnuté Poskytovateľom podľa tohto článku je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi cenu podľa článku 4.

Článok 3 – Užívanie Webovej aplikácie

3.1 Objednávateľ bude môcť využívať Webovú aplikáciu po uhradení ceny, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.2 Objednávateľ vyhlasuje, že sa s fungovaním Webovej aplikácie a jej funkcionalitami riadne oboznámil a že licenciu podľa týchto Podmienok získava na Webovú aplikáciu v stave v akom sa nachádza.

3.3 Objednávateľ je na základe zmluvy oprávnený odplatne používať každú rozmnoženinu Webovej aplikácie:

a) na teritoriálne neobmedzenom území; b) počas trvania zmluvy; c) na účely, na ktoré je Webová aplikácia určená, t.j. najmä na tie, ktoré sú uvedené v bode 2.1 vyššie.

3.4 Pokiaľ bude mať Objednávateľ záujem o rozšírenie, resp. pridanie ďalšej svojej prevádzky, ktorá má byť hodnotená, môže požiadať o rozšírenie prostredníctvom zákazníckeho centra (hello@staffino.com).

3.5 Objednávateľ vyhlasuje, že nebude Webovú aplikácie používať iným spôsobom alebo na iný na účel, ako spôsobom a na účel popísaný v týchto Podmienkach alebo na internetových stránkach Poskytovateľa. Objednávateľ sa zaväzuje najmä, (nie však výlučne) k tomu, že:

a) nepodrobí Webovú aplikáciu tzv. spätnej analýze, t.j. nesmie akokoľvek využiť znalosti o myšlienkach, postupoch, štruktúre, algoritme a použitých metódach, na ktorých je Webová aplikácia založená alebo ktoré obsahuje, b) nebude obchádzať zabezpečenie alebo bezpečnostné systémy Webovej aplikácie; c) nebude získavať prístup k Webovej aplikácii podvodným spôsob, či iným spôsobom, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi; d) nebude získavať prístup k účtom iných klientov Poskytovateľa; e) nebude používať Webovú aplikáciu spôsobom iným, ako bol spôsob povolený Poskytovateľom.

s výnimkou prípadov, kedy k tomu dá Poskytovateľ výslovný a nespochybniteľný súhlas alebo v prípade, ak má na takéto konanie Objednávateľ právo priamo zo zákona.

3.6 Objednávateľ berie na vedomie, že hodnotenia podané zákazníkmi sa spravidla zverejnia prostredníctvom Webovej aplikácie v priebehu približne 1 – 15 minút.

Článok 4 – Cena a platobné podmienky

4.1 Objednávateľ je povinný riadne platiť Poskytovateľovi cenu podľa aktuálneho cenníka, ktorý je dostupný na http://staffino.com.

4.2 V prípade, ak Objednávateľ neuzavrie písomnú zmluvu, bude uhrádzať platby prostredníctvom on-line platobného formulára banky (t.j. platobnou kartou) alebo prostredníctvom iného automatizovaného systému využívajúceho platobnú kartu (ako napr. Braintree).

4.3 V prípade, ak Objednávateľ uzavrie písomnú zmluvu v zmysle bodu 1.3 vyššie, bude uhrádzať platby v hotovosti.

4.4 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na inom spôsobe platby.

4.5 Pokiaľ nie je v cenníku uvedené, či sú ceny s DPH alebo bez DPH, má sa za to, že uvedené ceny sú bez DPH, t.j. pokiaľ je Poskytovateľ platcom DPH je k cenám doúčtovaná DPH podľa platných právnych predpisov.

Článok 5 – Práva a povinnosti Objednávateľa

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje nezverejňovať prostredníctvom Webovej aplikácie vo svojom profile údaje alebo fotografie:

a) ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, > etickými normami a dobrými mravmi alebo ktoré ohrozujú verejný > poriadok;

b) ktoré môžu poškodiť dobré meno alebo dobrú povesť Poskytovateľa > alebo iných osôb,

c) ktoré sú zavádzajúce alebo nepravdivé;

d) u ktorých pri vynaložení náležitej starostlivosti je zrejmé, že > svojou kvalitou a obsahom nezodpovedajú záujmom Poskytovateľa, > technickým požiadavkám Poskytovateľa, prípadne účelu Webovej > aplikácie;

e) ktoré môžu zasahovať do práv a právom chránených záujmov > Poskytovateľa alebo tretích osôb.

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že nezneužije prístupové údaje do Webovej aplikácie, ani neumožní ich zneužitie ani prístup do Webovej aplikácie tretím osobám.

5.3 Objednávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek pohľadávky voči Poskytovateľovi proti pohľadávkam, ktoré má Poskytovateľ voči Objednávateľovi.

Článok 6 – Práva a povinnosti Poskytovateľa

6.1 Poskytovateľ, v súvislosti s plnením povinností podľa Zmluvy:

a) je povinný plniť si svoje povinnosti v určených lehotách a s odbornou starostlivosťou; b) je povinný bezodkladne informovať Objednávateľa o nemožnosti napraviť poruchu alebo poskytnúť službu - v takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú rokovať o ďalšom postupe c) zaistí, aby mal Objednávateľ prístup k svojim dátam, ktoré sú uložené prostredníctvom Webovej aplikácie na serveroch Poskytovateľa, a to počas 99% času, v ktorom má Objednávateľ právo užívať Webovú aplikáciu; d) sa zaväzuje zabezpečiť dostupnosť Webovej aplikácie, a to počas 99% času, v ktorom má Objednávateľ právo užívať Webovú aplikáciu.

6.2 Poskytovateľ vyvinie maximálne úsilie na riadne fungovanie Webovej aplikácie ako aj iných aplikácií, či zariadení, ktoré zabezpečujú možnosť podávania hodnotení zákazníkmi. 6.3 V prípade, že Poskytovateľ zistí, že údaje zverejnené Objednávateľom prostredníctvom Webovej aplikácie nezodpovedajú skutočnosti a Objednávateľ ani na základe výzvy Poskytovateľa neposkytne správne údaje, Poskytovateľ je oprávnený nesprávne údaje o Objednávateľovi ďalej nezverejňovať, alebo ich môže pozmeniť. Poskytovateľ má navyše nárok odstúpiť od zmluvy. 6.4 Pokiaľ Objednávateľ zverejní údaje prostredníctvom Webovej aplikácie v rozpore s bodom 5.1, je Poskytovateľ oprávnený ich odstrániť a prípadne aj odstúpiť od zmluvy. 6.5 Poskytovateľ je oprávnený

a) kedykoľvek prerušiť prístup Objednávateľa do Webovej aplikácie, ak Objednávateľ zneužíva Webovú aplikáciu, alebo existuje podozrenie z jej zneužitia; b) rozhodnúť o rozsahu zverejnených údajov o Objednávateľovi alebo údajov týkajúcich sa Objednávateľa;
c) informovať Objednávateľa o službách poskytovaných Poskytovateľom formou listov, letákov, priamych e-mailov a inými podobnými formami písomného a telefonického styku; d) započítať akékoľvek svoje pohľadávky, ktoré má voči Objednávateľovi, vrátane pohľadávok, ktoré ešte nie sú splatné alebo ktoré sú premlčané proti akýmkoľvek pohľadávkam, ktoré má Objednávateľ voči Poskytovateľovi.

Článok 7 – Zodpovednosť

7.1 Poskytovateľ vyvinie maximálne úsilie na odstránenie poruchy a zabezpečenie plnej funkčnosti Webovej aplikácie.

7.2 Poskytovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť Webovej stránky, pokiaľ táto nefunkčnosť bude spôsobená výlučne skutočnosťami, ktoré nemôže ovplyvniť, alebo subjektmi, ktorých konanie či nekonanie nemôže ovplyvniť. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, účinnosť ustanovení o okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť týmto nie je vylúčená alebo obmedzená.

7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že maximálna celková výška náhrady škody, ktorú je Poskytovateľ povinný uhradiť predstavuje celkovú sumu, ktorú prijal Poskytovateľ od Objednávateľa na základe zmluvy do momentu oznámenia poslednej škody.

7.4 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za obsah hodnotení dostupných prostredníctvom Webovej aplikácie.

7.5 Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za obsahovú stránku informácii uverejnených Objednávateľom, najmä za správnosť, presnosť poskytnutých údajov a poskytnutie údajov na ich opravu v prípade výskytu chyby alebo nepresnosti.

7.6 Poskytovateľ nie je zodpovedný za škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku hodnotenia zákazníkmi alebo v dôsledku údajov, ktoré zverejní Objednávateľ prostredníctvom Webovej aplikácie.

7.7 Objednávateľ je zodpovedný za splnenie povinností podľa zmluvy bez ohľadu na to, či ich vykonáva prostredníctvom svojich zamestnancov alebo prostredníctvom dodávateľov.

7.8 Poskytovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich záväzkov alebo omeškanie s ich plnením, pokiaľ toto nastalo v dôsledku nesplnenia povinností zo strany externých poskytovateľov spojení (telefónnych, faxových, internetových) alebo v dôsledku nefunkčnosti energetických zariadení alebo servera, bez ohľadu na to, či sú takéto dôvody priame alebo nepriame.

Článok 8 – Doručovanie

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, právne úkony, či iné informácie, podľa tejto zmluvy bude Objednávateľ doručovať Poskytovateľovi na adresu: STAFFINO s. r. o.: Volgogradská 84, 080 01 Prešov alebo na e-mailovú adresu: tomas@staffino.com.

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, právne úkony, či iné informácie, podľa zmluvy a týchto Podmienok bude Poskytovateľ doručovať Objednávateľovi na adresu alebo na e-mailovú adresu, ktorú Objednávateľ uviedol prostredníctvom Webovej aplikácie alebo v písomnej zmluve.

Článok 9 – Doba trvania zmluvy a skončenie zmluvy

 1. Zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú.

  Zmluva môže skončiť len z nasledovných dôvodov:

a) uplynutím doby, na ktorú si Objednávateľ predplatil možnosť užívať > Webovú aplikáciu; b) vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej forme; c) odstúpením, ak to dovoľuje zákon alebo zmluva; d) písomnou výpoveďou Poskytovateľa, pričom výpovedná doba je 1 mesiac; > výpovedná doba začína plynúť v posledný deň mesiaca, v ktorom bola > písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane; e) písomnou výpoveďou Objednávateľa podľa bodu 11.2.

Bez ohľadu na spôsob skončenia nemá Objednávateľ nárok na vrátenie už uhradenej ceny ani jej časti.

Na výpoveď alebo odstúpenie sa bude prihliadať, len ak bude doručovaná poštou alebo inou doručovateľskou službou alebo osobne.

Skončením zmluvy nezanikajú povinnosti a nároky zmluvných strán, ktoré podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a tejto zmluvy majú trvať aj po skončení doby trvania tejto zmluvy. Za účelom vylúčenia pochybností, takýmito sú najmä peňažné nároky, nároky na náhradu škody Poskytovateľa a iné povinnosti a nároky, ktoré svojou povahou nezanikajú ukončením doby trvania zmluvy.

Článok 10 – Osobné údaje

 1. Objednávateľ týmto vyhlasuje, že získal, resp. získa, od každého svojho zamestnanca súhlas so spracovaním osobných údajov Poskytovateľom, aby mohli byť osobné údaje tohto zamestnanca spracované Poskytovateľom za účelom získavania hodnotení a plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.

  Táto zmluva zároveň predstavuje zmluvu medzi Objednávateľom (prevádzkovateľ) a Poskytovateľom (sprostredkovateľ) (ďalej ako „Zmluva o spracovaní OÚ“) podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“). Objednávateľ prehlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa bral ohľad na jeho spôsobilosť a schopnosť podľa § 8 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutými osobami sú zamestnanci Objednávateľa.

Rozsah spracovania: titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, pracovné skúsenosti, služobné alebo funkčné zaradenie, miesto výkonu práce, dátum začiatku pracovného pomeru u Objednávateľa, obrazové záznamy a ovládané jazyky.

Účel spracovania: získania spätnej väzby od zákazníkov, zverejnenie pozitívnej spätnej väzby tretím osobám, zverejnenie akejkoľvek spätnej väzby Objednávateľovi.

Poskytovateľ bude spracúvať osobné údaje v súlade so zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Poskytovateľ je oprávnený vykonávať nasledovné spracovateľské operácie s osobnými údajmi: uchovávanie, prepisovanie, ukladanie na elektronický nosič, zaznamenávanie, organizácia, úprava alebo nahradenie, nahliadnutie, odhalenie prenosom, šírenie alebo sprístupnenie iným spôsobom, upravenie alebo kombinácia, blokovanie, vymazanie alebo zničenie, ako aj ďalšie operácie nevyhnutné za účelom poskytovania zabezpečenia riadneho fungovania Webovej aplikácie.

Názov informačného systému: „IS Hodnotenia zamestnancov“.

Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje aj prostredníctvom inej osoby.

Zmluva o spracovaní OÚ trvá počas celej doby trvania zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje od momentu uzavretia zmluvy.

Článok 11 – Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť a doplniť Podmienky. Zmena Podmienok je platná, účinná a tým záväzná pre obe zmluvné strany, pokiaľ nie je uvedený neskorší dátum, prvým pracovným dňom nasledujúcom po dni, kedy boli Objednávateľovi zmenené Podmienky doručené alebo mu bola oznámená zmena Podmienok s informáciou, kde sa môže so zmenenými Podmienkami, ktoré sú dostupné, oboznámiť.

Pokiaľ Objednávateľ nesúhlasí so zmenou Podmienok môže zmluvu vypovedať pred účinnosťou zmeny podmienok, a to s okamžitou účinnosťou. Použitie Webovej aplikácie po účinnosti zmeny Podmienok znamená súhlas Objednávateľa so zmenou Podmienok.

Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, keďže sa jedná o obchodnoprávny vzťah. Zmluvné strany berú na vedomie, že sa neuplatnia ustanovenia všeobecných záväzných právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a v prípade, ak na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou dôjde k sporu, právomoc prejednať a rozhodnúť o tomto spore s konečnou platnosťou bude mať príslušný súd Slovenskej republiky.

V prípade, ak bude rozpor medzi písomnou zmluvou podľa bodu 1.3, Podmienkami, cenníkom alebo inou osobitnou dohodou (učinenou napr. prostredníctvom e-mailovej komunikácie), budú sa uplatňovať najskôr pravidlá uvedené:

 1. v osobitnej dohode, potom
 2. v písomnej zmluve, potom
 3. v cenníku, potom
 4. v Podmienkach.

Všetky pravidlá podľa predchádzajúceho bodu tvoria zmluvu. Všetky práva a povinnosti Poskytovateľa a Objednávateľa vyplývajúce zo zmluvy, prechádzajú aj na ich právnych nástupcov. Poskytovateľ má právo previesť práva a povinnosti zo zmluvy na tretiu osobu, pričom toto právo má aj každá ďalšia osoba, na ktorú boli takto práva a povinnosti prevedené, ako aj jej právni nástupcovia, s čím Objednávateľ výslovne súhlasí. Ak sa niektoré ustanovenie zmluvy stane neplatné alebo neúčinné, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení zmluvy a toto neplatné alebo neúčinné ustanovenie Poskytovateľ nahradí ustanovením platným a účinným, so zachovaním rovnakého ekonomického a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia. Poskytovateľ a Objednávateľ sa zaväzujú nepodávať údaje a informácie získané v rámci vzájomnej spolupráce tretím osobám. Poskytovateľ môže využívať údaje za účelom prípravy rôznych štatistík, či prieskumov.

VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.11.2015.