Zpět na domovskou stránku >

Všeobecné podmínky používání Webové aplikace Staffino

(dále jako „Podmínky“)

STAFFINO s. r. o. se sídlem: Volgogradská 84, 080 01 Prešov, IČO: 47 645 407, zapsaná v obchodním registru na Okresním soudě Prešov, oddíl Sro, vložka č. 31750/P (dále jako „Poskytovatel“) poskytuje technicko-programové nástroje pro sběr, analýzu a management údajů o (i) hodnocení podniků, společností, oddělení, veřejných institucí (dále jako „podnik“) a (ii) hodnocení zaměstnanců nebo jiných osob působících na pobočce (dále jako „zaměstnanci“), na pokyn a z iniciativy Objednavatele, přičemž tyto hodnocení poskytují nezávislé třetí osoby s čerstvou zkušeností z poboček, resp. se zaměstnanci (dále jako „zákazníci“).

Tyto podmínky vymezují v Části A základní práva a povinnosti zákazníků používajících Webovou aplikaci a v Části B obchodní podmínky a vztahy mezi Poskytovatelem a podnikatelem (nebo jinou osobou), (i) jehož podniky nebo zaměstnanci jsou hodnoceni zákazníky a (ii) který chce užívat Webovou aplikaci popsanou v článku 2 Části B těchto Podmínek (dále jako „Objednatel“). Akceptováním těchto Podmínek uzavírá zákazník (podle Části A) resp. Objednatel (podle Části B) smlouvu s Poskytovatelem (dále jako „smlouva“).

Pozitivní hodnocení (poděkování) zákazníků jsou v základním nastavení Webové aplikace zpřístupněny široké veřejnosti prostřednictvím webových stránek Poskytovatele. Objednateli jsou prostřednictvím Webové aplikace zpřístupněny všechny hodnocení bez ohledu na to, zda jsou pozitivní nebo negativní. Objednatel může změnit dle své vůle nastavení Webové aplikace tak, že negativní hodnocení zaměstnanců nebo podniku Objednatele poskytnuté zákazníky budou také zpřstupněny široké veřejnosti.

Hodnocení zákazníků jsou zpřístupněny i ostatním zákazníkům, podle nastavení Objednatele. Objednateli jsou prostřednictvím Webové aplikace zpřístupněny všechny hodnocení bez ohledu na to, zda jsou pozitivní nebo negativní.

ČÁST A - ZÁKAZNÍK

Článek 1 – Uzavření smlouvy

Tato Část A Podmínek představuje dohodu o právech a povinnostech Poskytovatele a zákazníka používajícího Webovou aplikaci a jejím přijetím dochází mezi Poskytovatelem a zákazníkem k uzavření smlouvy. Zákazník přijímá návrh na uzavření smlouvy momentem, (i) kdy akceptuje tyto Podmínky na internetové stránce Poskytovatele nebo (ii) kliknutím na akceptační link, který mu zaslal Poskytovatel spolu s Podmínkami (nebo odkazem na Podmínky) nebo (iii) prvním použitím přihlašovacích údajů, které mu zaslal Poskytovatel spolu s Podmínkami (nebo odkazem na Podmínky).

Článek 2 – Předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy podle této Části A je závazek Poskytovatele udělit zákazníkovi, za podmínek uvedených v této části Podmínek, bezúplatnou, nevýhradní a územně neomezenou licenci na používání webové aplikace Staffino, prostřednictvím které může zákazník hodnotit podniky, produkty, služby, resp. zaměstnance Objednatele (dále jako „Webová aplikace“). Předmětem smlouvy je dále závazek Poskytovatele zabezpečovat řádné fungování Webové aplikace tak, aby se hodnocení poboček a zaměstnanců Objednatele zobrazovaly Objednateli prostřednictvím Webové aplikace.

Článek 3 – Používání Webové aplikace

 1. Do Webové aplikace se jako zákazník můžete přihlásit prostřednictvím:

a) Vašeho profilu na sociální síti, jejíž používání Webová aplikace aktuálně podporuje;

b) registračního formuláře na webové stránce Poskytovatele.

Zákazník prohlašuje, že se s fungováním Webové aplikace a její funkčností řádně seznámil a že licenci podle Podmínek získává na Webovou aplikaci ve stavu, v jakém se nachází.

Zákazník je na základě smlouvy oprávněný bezúplatně používat každou rozmnoženinu Webové aplikace: a) na teritoriálně neomezeném území,

b) po dobu trvání smlouvy;

c) na účely, na které je Webová aplikace určená, tj. zejména na ty, které jsou uvedené v bodě 2.1 výše.

Zákazník se zavazuje, že nebude Webovou aplikace používat jiným způsobem nebo na jiný na účel, jako jsou způsob a účel popsaný v těchto Podmínkách nebo na internetových stránkách Poskytovatele. Zákazník se zavazuje zejména, (ne však výlučně) k tomu, že: a) nepodrobí Webovou aplikaci tzv. zpětné analýze, tj. nesmí jakkoli využít znalosti o myšlenkách, postupech, struktuře, algoritmu a použitých metodách, na nichž je Webová aplikace založená nebo které obsahuje;

b) nebude obcházet zabezpečení nebo bezpečnostní systémy Webové aplikace;

c) nebude získávat přístup k Webové aplikaci podvodným způsobem nebo jiným způsobem, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy;

d) nebude získávat přístup k účtům jiných klientů Poskytovatele;

e) nebude používat Webovou aplikaci způsobem jiným, než byl způsob povolen Poskytovatelem.

s výjimkou případů, kdy k tomu dá Poskytovatel výslovný a nezpochybnitelný souhlas nebo v případě, že má na takové jednání zákazník právo přímo ze zákona.

Článek 4 – Práva a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník výslovně souhlasí, aby poskytovatel a objednávatel zpřístupnili, resp. kdokoliv z nich zpřístupnil, hodnocení zákazníka třetím osobám, a to i s uvedením profilové fotografie zákazníka a jeho přihlašovacího jména do webové aplikace nebo jména a příjmení a nebo přezdívky

 2. Zákazník se zavazuje nezveřejňovat prostřednictvím Webové aplikace hodnocení, údaje, fotografie či jakýkoliv jiný obsah:

a) který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy, > etickými normami a dobrými mravy nebo který ohrožuje veřejný > pořádek;

b) který může poškodit dobré jméno nebo dobrou pověst Poskytovatele > nebo jiných osob,

c) který je zavádějící nebo nepravdivý;

d) u kterého je při vynaložení náležité starostlivosti zřejmé, že svojí > kvalitou a obsahem nezodpovídají zájmům Poskytovatele, technickým > požadavkům Poskytovatele, případně účelu Webové aplikace;

e) který může zasahovat do práv a právem chráněných zájmů Poskytovatele > nebo třetích osob.

Poskytovatel nenese zodpovědnost za hodnocení, či jakýkoliv jiný obsah, který prostřednictvím Webové aplikace zákazník zveřejní. Zákazník se zavazuje, že nezneužije přístupové údaje do Webové aplikace ani neumožní jejich zneužití ani přístup do Webové aplikace třetím osobám.

Článek 5 – Osobní údaje

 1. Údaje, které zákazník uvede v registračním formuláři (článek 3.1 e)) resp. údaje, k jejichž sdílení se třetími osobami při přihlašování k používání Webové aplikace dal zákazník souhlas prostřednictvím svého profilu na sociální síti, bude Poskytovatel zpracovávat na účely:

a) umožnění používání Webové aplikace podle těchto Podmínek;

b) zasílání zpráv o aktuálních informacích týkajících se > Webové aplikace.

Osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení nebo přezdívka, zpracovávané podle článku 5.1 Podmínek výše, budou zveřejňované prostřednictvím Webové aplikace v rámci hodnocení, které zákazník zadá ve Webové aplikaci na Objednatele a jejich podniky, kteří jsou registrovaní v této Webové aplikaci. Veškeré poskytnuté osobní údaje (tj. Včetně kontaktních údajů) nebudou Poskytovatelem přenášené do třetích zemí a Poskytovatel je nesdělí třetím osobám s výjimkou výše uvedeného. Podle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů v platném znění má zákazník jako dotčená osoba právo od Poskytovatele žádat:

a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje zákazníka zpracovávané;

b) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních > údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 odst. 1 písm. a) > až e) druhý až šestý bod výše uvedeného zákona;

c) ve všeobecné srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze > kterého získal Poskytovatel osobní údaje zákazníka na zpracování;

d) ve všeobecně srozumitelné formě seznam zákazníkových osobních údajů, > které jsou předmětem zpracování;

e) opravu nebo likvidaci nesprávných, neúplných nebo neaktuálních > osobních údajů, které jsou předmětem zpracování;

f) likvidaci osobních údajů zákazníka, jejichž účel zpracování skončil;

g) likvidaci osobních údajů zákazníka, které jsou předmětem zpracování, > pokud došlo k porušení zákona;

h) blokování osobních údajů zákazníka z důvodu odvolání souhlasu před > uplynutím času jeho platnosti;

i) jako i další práva uvedeny v zákoně.

Zákazník může souhlas na zpracování osobních údajů na účel podle článku 5.1 b) těchto Podmínek kdykoliv odvolat žádostí doručenou Poskytovateli.

Článek 6 – Doručování

 1. Smluvní strany se dohodly, že všechny oznámení, právní úkony, či jiné informace, podle této smlouvy bude zákazník doručovat Poskytovateli na adresu: STAFFINO s. r. o.: Volgogradská 84, 080 01 Prešov nebo na e-mailovou adresu: tomas@staffino.com.

Smluvní strany se dohodly, že všechna oznámení, právní úkony či jiné informace podle smlouvy a těchto Podmínek bude Poskytovatel doručovat zákazníkovi na adresu nebo na e-mailovou adresu, kterou uvedl prostřednictvím Webové aplikace.

Článek 7 – Doba trvání smlouvy a skončení smlouvy

 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Smlouva může skončit jen z následujících důvodů:

a) výpovědí s okamžitou účinností, a to jak ze strany Poskytovatele, > tak ze strany zákazníka, a to i bez uvedení důvodu;

b) dohodou Poskytovatele a zákazníka.

Po skončení smlouvy zákazník nebude mít dále možnost používat Webovou aplikaci. V případě, že se ukáže, že zákazník sdělil Poskytovateli neexistující nebo neplatné údaje, zejména o svém jménu a příjmení a kontaktní adrese (ať už poštovní nebo e-mailové), nevznikla platná smlouva dle části A těchto Podmínek; a pokud smlouva vznikla, ale následně se kontakty změnily a zákazník je neaktualizoval, smlouva zaniká okamžikem, kdy zákazníka nelze na udané adrese kontaktovat; a Poskytovatel může s okamžitou účinností odebrat zákazníkovi možnost používat Webovou aplikaci.

Článek 8 – Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel je oprávněný kdykoliv změnit a doplnit Podmínky. Změna Podmínek je platná, účinná a tím závazná pro obě smluvní strany, pokud není uveden dřívější datum, prvním pracovním dnem následujícím po dni, kdy byly zákazníkovi změněné Podmínky doručené nebo mu byla oznámená změna Podmínek s informací, kde se může se změněnými Podmínkami, které jsou dostupné, obeznámit. Pokud zákazník nesouhlasí se změnou Podmínek, může smlouvu vypovědět před účinností změny podmínek, a to s okamžitou účinností. Použití Webové aplikace po účinnosti změny Podmínek znamená souhlas zákazníka se změnou Podmínek. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy vyplývající ze smlouvy se řídí právní pořádkem Slovenské republiky a v případě, že na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní dojde ke sporu, pravomoc projednat a rozhodnout o tomto sporu s konečnou platností bude mít příslušný soud Slovenské republiky.

ČÁST B - OBJEDNATEL

Článek 1 – Uzavření smlouvy

1.1 Tato část B) Podmínek představuje dohodu o právech a povinnostech Poskytovatele a Objednatele a jejím přijetím dochází mezi Poskytovatelem a Objednatelem k uzavření smlouvy.

1.2 Objednatel přijímá návrh na uzavření smlouvy momentem, (i) kdy akceptuje tyto Podmínky na internetové stránce Poskytovatele neb (ii) kliknutím na akceptační link, který mu zaslal Poskytovatel spolu s Podmínkami (nebo odkazem na Podmínky) nebo (iii) prvním použitím přihlašovacích údajů, které mu zaslal Poskytovatel spolu s Podmínkami (nebo odkazem na Podmínky).

1.3 Pokud Poskytovatel uzavře s Objednatelem písemnou smlouvu, její neoddělitelnou součástí budou tyto Podmínky.

1.4 Vždy, když se v těchto Podmínkách odkazuje na smlouvu, má se na mysli písemná smlouva (pokud byla uzavřená), tyto Podmínky a případné osobní dohody mezi Poskytovatelem a Objednatelem.

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je závazek Poskytovatele udělit Objednateli, za podmínek uvedených v těchto Podmínkách, nevýhradní licenci na používání Webové aplikace, prostřednictvím které může Objednatel sledovat hodnocení svých podniků (jejichž počet si dohodnul s Poskytovatelem, a to bez ohledu na formu dohody) a hodnocení zaměstnanců, zveřejňovat fotky svých poboček a zaměstnanců a pod., a to pro všechny rozmnoženiny Webové aplikace, které budou poskytnuté, resp. zpřístupněné, Objednateli Poskytovatelem.

2.2 Předmětem smlouvy je dále závazek Poskytovatele zabezpečovat řádné fungování Webové aplikace tak, aby se hodnocení podniků a zaměstnanců Objednatele zobrazovaly Objednateli prostřednictvím Webové aplikace.

2.3 Za plnění poskytnuté Poskytovatelem podle tohoto článku je Objednatel povinný uhradit Poskytovateli cenu podle článku 4.

Článek 3 – Užívání Webové aplikace

3.1 Objednatel bude moct využívat Webovou aplikaci po uhrazení ceny, pokud se smluvené strany nedohodnou jinak.

3.2 Objednatel prohlašuje, že se s fungováním Webové aplikace a jejími funkcemi řádně obeznámil, a že licenci podle těchto Podmínek získává na Webovou aplikaci ve stavu, v jakém se nachází.

3.3 Objednatel je na základě smlouvy oprávněný za úplatu používat každou rozmnoženinu Webové aplikace:

a) na teritoriálně neomezeném území;

b) po dobu trvání smlouvy;

c) na účely, na které je Webová aplikace určená, t.j. zejména na ty, které jsou uvedené v bodě 2.1 výše.

3.4 Pokud bude mít Objednatel zájem o rozšíření, resp. Přidání dalšího svého podniku, který má být hodnocený, může požádat o rozšíření prostřednictvím zákaznického centra (hello@staffino.com).

3.5 Objednatel prohlašuje, že nebude Webovou aplikaci používat jiným způsobem nebo na jiný účel, než způsobem a na účel podepsaný v těchto Podmínkách nebo na internetových stránkách Poskytovatele. Objednatel se zavazuje, zejména (ne však výlučně) k tomu, že:

a) nepodrobí Webovou aplikaci tzv. zpětné analýze, t.j. nesmí jakkoliv využít znalosti o myšlenkách, postupech, struktuře, algoritmu a použitých metodách, na kterých je Webová aplikace založená nebo které obsahuje,

b) nebude obcházet zabezpečení nebo bezpečnostní systémy Webové aplikace;

c) nebude získávat přístup k Webové aplikaci podvodným způsobem, či jiným způsobem, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy;

d) nebude získávat přístup k účtům jiných klientů Poskytovatele;

e) nebude používat Webovou aplikaci způsobem jiným, než byl způsob povolený Poskytovatelem.

s výjimkou případů, kdy k tomu dá Poskytovatel výslovný a nezpochybnitelný souhlas nebo v případě, pokud má na takovéto konání Objednatel právo přímo ze zákona.

3.6 Objednatel bere na vědomí, že hodnocení podané zákazníky se zpravidla zveřejní prostřednictvím Webové aplikace v průběhu přibližně 1 – 15 minut.

Článek 4 – Cena a platební podmínky

4.1 Objednatel je povinný řádně platit Poskytovateli cenu podle aktuálního ceníku, který je dostupný na http://staffino.com.

4.2 V případě, že Objednatel neuzavře písemnou smlouvu, bude hradit platby prostřednictvím on-line platebního formuláře banky (t.j. platební kartou) nebo prostřednictvím jiného automatizovaného systému využívajícího platební kartu (jako např. Braintree).

4.3 V případě, že Objednatel uzavře písemnou smlouvu ve smyslu bodu 1.3 výše, bude hradit platby v hotovosti.

4.4 Smluvní strany se mohou dohodnout i na jiném způsobu platby.

4.5 Pokud není v ceníku uvedeno, zda jsou ceny s DPH nebo bez DPH, má se za to, že uvedené ceny jsou bez DPH, t.j. pokud je Poskytovatel plátcem DPH, je k cenám doúčtované DPH podle platných právních předpisů.

Článek 5 – Práva a povinnosti Objednatele

5.1 Objednatel se zavazuje nezveřejňovat prostřednictvím Webové aplikace ve svém profilu údaje nebo fotografie:

a) které jsou v rozporu se všeobecnými závaznými právními předpisy, > etickými normami a dobrými mravy nebo které ohrožují veřejný > pořádek;

b) které mohou poškodit dobré jméno nebo dobrou pověst Poskytovatele > nebo jiných osob,

c) které jsou zavádějící nebo nepravdivé;

d) u kterých je při vynaložení náležité péče zřejmé, že svojí kvalitou > a obsahem nezodpovídají zájmům Poskytovatele, technickým > požadavkům Poskytovatele, případně účelu Webové aplikace;

e) které mohou zasahovat do práv a právem chráněných zájmů > Poskytovatele nebo třetích osob.

5.2 Objednatel se zavazuje, že nezneužije přístupové údaje do Webové aplikace, ani neumožní jejich zneužití, ani přístup do Webové aplikace třetím osobám.

5.3 Objednatel není oprávněn jednostranně započítat jakékoliv pohledávky vůči Poskytovateli proti pohledávkám, které má Poskytovatel vůči Objednateli.

Článek 6 – Práva a povinnosti Poskytovatele

6.1 Poskytovatel, v souvislosti s plněním povinností podle Smlouvy:

a) je povinný plnit si svoje povinnosti v určených lhůtách a s odbornou péčí;

b) je povinný bezodkladně informovat Objednatele o nemožnosti napravit poruchu nebo poskytnout službu - v takovém případě se smluvní strany zavazují jednat o dalším postupu;

c) zajistí, aby měl Objednatel přístup ke svým datům, které jsou uložené prostřednictvím Webové aplikace na serverech Poskytovatele, a to během 99% času, ve kterém má Objednatel právo užívat Webovou aplikaci;

d) se zavazuje zabezpečit dostupnost Webové aplikace, a to během 99% času, ve kterém má Objednatel právo užívat Webovou aplikaci.

6.2 Poskytovatel vyvine maximální úsilí na řádné fungování Webové aplikace jako i jiných aplikací, či zařízení, které zabezpečují možnost podávání hodnocení zákazníky.

6.3 V případě, že Poskytovatel zjistí, že údaje zveřejněné Objednatelem prostřednictvím Webové aplikace neodpovídají skutečnosti a objednatel ani na základě výzvy Poskytovatele neposkytne správné údaje, Poskytovatel je oprávněn nesprávné údaje o Objednateli dále nezveřejňovat nebo je může pozměnit. Poskytovatel má navíc nárok odstoupit od smlouvy.

6.4 Pokud Objednatel zveřejní údaje prostřednictvím Webové aplikace v rozporu s bodem 5.1, je Poskytovatel oprávněn je odstranit a případně i odstoupit od smlouvy.

6.5 Poskytovatel je oprávněn:

a) kdykoliv přerušit přístup Objednatele do Webové aplikace, pokud Objednatel zneužívá Webovou aplikace nebo existuje podezření z jejího zneužití;

b) rozhodnout o rozsahu zveřejněných údajů o Objednateli nebo údajů týkajících se Objednatele;

c) informovat Objednatele o službách poskytovaných Poskytovatelem formou dopisů, letáků, přímých e-mailů a jinými podobnými formami písemného a telefonického styku;

d) započítat jakékoliv svoje pohledávky, které má vůči Objednateli, včetně pohledávek, které ještě nejsou splatné nebo které jsou promlčené proti jakýmkoliv pohledávkám, které má Objednatel vůči Poskytovateli.

Článek 7 – Zodpovědnost

7.1 Poskytovatel vyvine maximální úsilí na odstranění poruchy a zabezpečení plné funkčnosti Webové aplikace.

7.2 Poskytovatel nezodpovídá za nefunkčnost Webové stránky, pokud táto nefunkčnost bude způsobená výlučně skutečnostmi, které nemůže ovlivnit, nebo subjekty, jejichž konání nebo nekonání nemůže ovlivnit. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, účinnost ustanovení o okolnostech vylučujících zodpovědnost těmto není vyloučená nebo omezená.

7.3 Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše náhrady škody, kterou je Poskytovatel povinen uhradit, představuje celkovou částku, kterou přijal Poskytovatel od Objednatele na základě smlouvy do momentu oznámení poslední škody.

7.4 Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah vyhodnocení dostupných prostřednictvím Webové aplikace.

7.5 Objednatel nese plnou odpovědnost za obsahovou stránku informací zveřejněných Objednatelem, zejména za správnost, přesnost poskytnutých údajů a poskytnutí údajů na jejich opravu v případě výskytu chyby nebo nepřesnosti.

7.6 Poskytovatel není zodpovědný za škody, které vzniknou Objednateli v důsledku hodnocení zákazníky a jejich zveřejněním prostřednictvím Webové aplikace nebo v důsledku údajů, které zveřejní Objednatel prostřednictvím Webové aplikace.

7.7 Objednatel je zodpovědný za splnění povinností podle smlouvy bez ohledu na to, zda je vykonává prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím dodavatelů.

7.8 Poskytovatel není odpovědný za nesplnění svých závazků nebo prodlení s jejich plněním, pokud toto nastalo v důsledku nesplnění povinností ze strany externích poskytovatelů spojení (telefonních, faxových, internetových) nebo v důsledku nefunkčnosti energetických zařízení nebo serveru, bez ohledu na to, zda jsou takové důvody přímé nebo nepřímé.

Článek 8 – Doručování

8.1 Smluvní strany se dohodly, že všechna oznámení, právní úkony či jiné informace, podle této smlouvy bude Objednatel doručovat Poskytovateli na adresu: STAFFINO s. r. o.: Volgogradská 84, 080 01 Prešov nebo na e-mailovou adresu: tomas@staffino.com.

8.2 Smluvní strany se dohodly, že všechna oznámení, právní úkony či jiné informace, podle smlouvy a těchto Podmínek bude Poskytovatel doručovat Objednateli na adresu nebo na e-mailovou adresu, kterou Objednatel uvedl prostřednictvím Webové aplikace nebo v písemné smlouvě.

Článek 9 – Doba trvání smlouvy a skončení smlouvy

 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Smlouva může skončit jen z následujících důvodů:

a) uplynutím doby, na kterou si Objednatel předplatil možnost užívat > Webovou aplikaci;

b) vzájemnou dohodou smluvních stran v písemné formě;

c) odstoupením, pokud to dovoluje zákon nebo smlouva;

d) písemnou výpovědí Poskytovatele, přičemž výpovědní lhůta je 1 měsíc; > výpovědní doba začíná běžet poslední den měsíce, ve kterém byla > písemná výpověď doručená druhé smluvní straně.

e) písemnou výpovědí Objednatele podle bodu 11.2.

Bez ohledu na způsob ukončení nemá Objednatel nárok na vrácení již uhrazené ceny ani její části. Na výpověď nebo odstoupení se bude přihlížet pouze pokud bude doručována poštou nebo jinou doručovatelskou službou nebo osobně. Skončením smlouvy nezanikají povinnosti a nároky smluvních stran, které podle obecně závazných právních předpisů a této smlouvy mají trvat i po skončení doby trvání této smlouvy. Za účelem vyloučení pochybností, takovými jsou zejména peněžní nároky, nároky na náhradu škody Poskytovatele a jiné povinnosti a nároky, které svou povahou nezanikají ukončením doby trvání smlouvy.

Článek 10 – Osobní údaje

 1. Objednatel tímto prohlašuje, že získal resp. získá, od každého svého zaměstnance souhlas se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, aby mohly být osobní údaje tohoto zaměstnance zpracovány Poskytovatelem za účelem získávání hodnocení a plnění závazků vyplývajících ze smlouvy

Tato smlouva zároveň představuje smlouvu mezi Objednatelem (provozovatel) a Poskytovatelem (zprostředkovatel) (dále jako “Smlouva o zpracování OÚ”) podle § 6 zákona České republiky č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Dotčenými osobami jsou zaměstnanci Objednatele. Rozsah zpracování: jméno, příjmení, e-mailová adresa, pracovní zkušenosti, datum začátku pracovního poměru u Provozovatele, obrazové záznamy, ovládané jazyky, a pozitivní a negativní hodnocení Zaměstnanců. Účel zpracování: získání zpětné vazby od zákazníků, zveřejnění pozitivní zpětné vazby široké veřejnosti na webu Poskytovatele, zveřejnění jakékoliv (pozitivní i negativní) zpětné vazby Objednateli o jeho Zaměstnancích a dle rozhodnutí Objednatele i zveřejnění negativní zpětné vazby na zaměstnance Objednatele široké veřejnosti na webových stránkách Poskytovatele. O zveřejnění negativní hodnocení zaměstnanců široké veřejnosti na webu Poskytovatele rozhoduje v rámci Webové aplikace sám Objednatel. Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje v souladu se smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. Poskytovatel je oprávněn vykonávat následující zpracovatelské operace s osobními údaji: uchovávání, přepisování, ukládání na elektronický nosič, zaznamenávání, organizaci, úpravu nebo nahrazení, nahlédnutí, odhalení přenosem, šíření nebo zpřístupnění jiným způsobem, upravení nebo kombinace, blokování, vymazání nebo zničení, jako i další operace nezbytné za účelem poskytování zabezpečení řádného fungování Webové aplikace. Název informačního systému: „IS Hodnocení zaměstnanců“. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje i prostřednictvím jiné osoby. Smlouva o zpracování OÚ trvá po celou dobu trvání smlouvy. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje od momentu uzavření smlouvy.

Článek 11 – Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv změnit a doplnit Podmínky. Změna Podmínek je platná, účinná a tím závazná pro obě smluvní strany, pokud není uvedeno pozdější datum, prvním pracovním dnem následujícím po dni, kdy byly Objednateli změněné Podmínky doručeny nebo mu byla oznámena změna Podmínek s informací, kde se může se změněnými Podmínkami, které jsou dostupné, seznámit. Pokud Objednatel nesouhlasí se změnou Podmínek, může smlouvu vypovědět před účinností změny podmínek, a to s okamžitou účinností. Použití Webové aplikace po účinnosti změny Podmínek znamená souhlas objednatele se změnou Podmínek.

  Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy vyplývající ze smlouvy se řídí právním řádem Slovenské republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, neboť se jedná o obchodněprávních vztah. Smluvní strany berou na vědomí, že se nepoužijí ustanovení obecně závazných právních předpisů o ochraně spotřebitele. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy vyplývající ze smlouvy se řídí právním řádem Slovenské republiky a v případě, že na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní dojde ke sporu, pravomoc projednat a rozhodnout o tomto sporu s konečnou platností bude mít příslušný soud Slovenské republiky.

V případě, že bude rozpor mezi písemnou smlouvou, Podmínkami, ceníkem nebo jinou zvláštní dohodou (učiněnou např. prostřednictvím e-mailové komunikace), budou se platit nejdříve pravidla uvedená: 1. ve zvláštní dohodě, potom 2. v písemné smlouvě, potom 3. v ceníku, potom 4. v Podmínkách.

Všechna pravidla podle předchozího bodu tvoří smlouvu.

Všechna práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatele vyplývající ze smlouvy, přecházejí i na jejich právní nástupce. Poskytovatel má právo převést práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu, přičemž toto právo má i každá další osoba, na kterou byly takto práva a povinnosti převedeny, jakož i její právní nástupci, s čímž Objednatel výslovně souhlasí.

Pokud se některé ustanovení smlouvy stane neplatné nebo neúčinné, tato neplatnost či neúčinnost se nedotýká ostatních ustanovení smlouvy a toto neplatné nebo neúčinné ustanovení Poskytovatel nahradí ustanovením platným a účinným, se zachováním stejného ekonomického a právního účelu a smyslu napadeného ustanovení. Poskytovatel a Objednatel se zavazují nepodávat údaje a informace získané v rámci vzájemné spolupráce třetím osobám. Poskytovatel může využívat údaje za účelem přípravy různých statistik, či průzkumů. VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2015.